Zoetermeer - Overzicht Organisaties

Uit SchuldhulpHulp
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
LogoshmZ.jpg

Financiële ondersteuning

Hieronder vindt u een aantal organisaties die zich m.n. bezig houden met financiële zaken voor mensen met een laag tot minimaal inkomen. Een aantal van deze organisaties houdt zich voornamelijk bezig met schuldhulpverlening, en een aantal organisaties geeft iets gratis/met korting weg, of verleent gratis/met korting diensten.

Gemeente Zoetermeer algemeen

De Gemeente Zoetermeer is er voor alle inwoners van Zoetermeer en biedt veel voorzieningen aan.
Zo voert de gemeente de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit en kan een persoonsgebonden budget (PgB) beschikbaar stellen. Voor meer informatie klik hier.

De gemeente biedt een zorgverzekeringspolis aan voor mensen met een minimum inkomen. Er zijn verschillende verzekeringspakketten. De gemeente geeft geen korting meer op het goedkoopste (basis)pakket. Daarvoor zijn betere alternatieven te vinden. 
Klik hier als overstappen niet mogelijk is door een schuld bij de zorgverzekering.

Mensen met een minimum inkomen kunnen kwijtschelding aanvragen voor de gemeentelijke belastingen. Voor digitaal aanvragen met DigID klik hier. Voor uitzonderingen/maatwerk mailen naar kwijtschelding@zoetermeer.nl.
Met DigID zijn op de gemeentesite ook de belastingaanslagen toegankelijk.  


In verband met de hoge energieprijzen biedt de gemeente (gedeeltelijke) compensatie voor de minima. Hier vind je meer informatie over energieprijzen, energietoeslagen, prijsplafond etc.. 

Voor de minima is er ook de ZoetermeerPas met een digitaal tegoed voor diverse culturele, sportieve en/of leerzame activiteiten. Klik hier voor meer info. 

En bij financiële problemen  kan de gemeente je ook helpen. Zie verder Schuldhulpverlening door gemeente Zoetermeer hieronder.

De gemeente Zoetermeer biedt sinds december 2020 ook hulp aan aan gedupeerden van de Kinderopvangtoeslagaffaire. Vermoed je dat je ook een gedupeerde van deze affaire bent, dan kun je je melden door te bellen met 14079 onder vermelding van Loket Toeslagenaffaire. Je kunt ook een mail sturen. Dan wordt er zo spoedig mogelijk contact met je opgenomen. Zie hier de maatregelen voor herstel(Herstel toeslagen).

De gemeente Zoetermeer is aangesloten bij de Nederlandse Schuldhulproute(NSR). De Nederlandse Schuldhulproute helpt mensen de weg te vinden naar de juiste hulp. Als eerste doet men een test via Geldfit ([1]), en daaruit blijkt met welke hulp men het beste geholpen is. Daarna helpt de Nederlandse Schuldhulproute om ook daadwerkelijk contact te leggen.

Verder is de gemeente Zoetermeer aangesloten bij Startpunt Geldzaken, een samenwerkingsverband van het Nibud met Vereniging Eigen Huis, beleggersvereniging VEB en de Stichting Certificering FFP. Op Startpunt Geldzaken vind je geldplannen voor verschillende doelen en omstandigheden zoals 'beter rondkomen', 'Studie van kinderen', 'ZZP', 'Bijna 18 jaar' en 'Statushouders'. Daarmee kun je samen met een cliënt via een gerichte vragenlijst komen tot een plan van aanpak.

Uitkeringen Zoetermeer - bijstand, bijzondere bijstand, inkomenstoeslag  

Je kunt bij de gemeente Zoetermeer een bijstandsuitkering, bijzondere bijstand of Individuele inkomenstoeslag aanvragen. Kijk dan eerst eens op de Infokaart en het Beoordelingsschema voor alle soorten uitkeringen en voorzieningen om te bepalen waar de betreffende cliënt recht op kan hebben en onder welke voorwaarden. Je vindt die in Sinc onder Documenten / Lokale rubrieken / Hulpmiddelen. Zie ook de algemene informatie over uitkeringen op deze Kennisbank.

N.B.: Voor cliënten onder de 27 jaar gelden aanvullende regels waaronder een zoektermijn (naar werk) van 1 maand.
Contact met Afdeling Sociaal Domein/Team Inkomen & Zekerheid
De afdeling die over de uitkeringen gaat kan moeilijk bereikbaar zijn; men wil bij het Gemeentelijk Infopunt niet zo maar doorverbinden. Neem bij problemen contact op met de coördinator. Die kan wèl rechtstreeks bellen. 


Giften en vrijwilligersvergoeding in relatie tot bijstandsuitkering en bijzondere bijstand.
De gemeente Zoetermeer heeft eind oktober 2021 het volgende besloten (kijk hier voor de precieze inhoud van het besluit):

Een gift of giften (in natura of in geld) tot een totaalwaarde van € 1200 per kalenderjaar, zijn vrijgesteld en worden dus NIET verrekend met de bijstandsuitkering van een huishouden (de zg. vrijlating van giften). 
Voor niet uitkeringsgerechtigden geldt dat giften tot € 1200 per Kalenderjaar geen gevolgen hebben voor aanvragen bijzondere bijstand (er zal dus niet meer worden geredeneerd: aanvrager heeft ook nog giften ontvangen in de afgelopen maanden en die tellen we bij het inkomen op om te bepalen wat aanvrager zelf kan betalen).
Voedsel(bank)pakketten gelden niet als gift en tellen niet mee voor het jaartotaal van € 1200,-.

Om een administratieve last voor huishoudens te voorkomen, wordt van de uitkeringsrechtigde verwacht dat deze een redelijke inschatting maakt van de waarde van giften in natura. Pas als er sprake is van een grotere waarde van € 1200 is er een meldingsplicht

Voor mensen met een uitkering is het even oppassen als je je eigen spullen wilt verkopen. Eigen spullen verkopen is toegestaan. Niet toegestaan is het inkopen en weer verkopen van spullen. Dat wordt gezien als handel.
Werk als vrijwilliger èn een bijstandsuitkering

De bijstandsuitkering wordt niet verlaagd als vrijwilligersvergoedingen maximaal € 180 per maand en € 1.800 per jaar (prijspeil 2022) blijven. Bij jongeren tot 27 jaar kan een vergoeding voor vrijwilligerswerk wél gevolgen hebben voor de uitkering. Dit hangt af van het soort vergoeding. Gaat het om een algemene kostenvergoeding, dan wordt men gekort op de uitkering. Bij een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte onkosten gebeurt dat niet. Klik hier voor meer informatie.

Grensgeval: Inwoners van 27 jaar of meer met een bijstandsuitkering kunnen dus maximaal € 1200/jr. aan giften + €1800/jr. aan vrijwilligersvergoeding + elke week een voedselbankpakket ontvangen zonder dat hun uitkering wordt gekort (mits ook de maandlimiet van € 180 aan vrijwilligersvergoeding niet wordt overschreden!). 

Gemeente Zoetermeer - schuldhulpverlening en schuldsanering

Klik op de volgende link voor algemene informatie over schuldhulpverlening, schuldhulpbemiddeling en schuldsanering.

De aflosperiode van de Wettelijke en minnelijke Schuldregeling (Wsnp en Msnp) is per 1 juli 2023 verkort van 3 naar anderhalf jaar. Dit geldt voor de dossiers waarvan het betalingsvoorstel van de schuldregeling (aan de schuldeisers) op of na 1 juli 2023 is gedaan. De datum van 1 juli geldt dus niet vanaf aanmelding van de schuldhulpverlening, het afgeven van de toelatingsbeschikking, de ondertekening van de schuldregelingsovereenkomst of het verzoek om saldo-opgave, maar voor de fase daarna! Klik hier voor meer informatie. 

Voor het aanvragen van schuldhulpverlening bij de gemeente Zoetermeer is de werkwijze als volgt:

 1. Aanmelding. Dit kan digitaal of telefonisch via nr. 14079 (keuze 4) op werkdagen tussen 9 en 17u. Na ontvangst van de aanmelding belt de gemeente binnen 1 werkdag om binnen 4 weken een afspraak te maken voor een eerste gesprek, de voorintake.
  bij de schriftelijke uitnodiging wordt een vragenlijst meegestuurd over de financiële situatie om mee te nemen naar de voorintake.
 2. Voorintake. Dit is het eerste gesprek over de situatie van de aanvrager. De gemeente beoordeelt daarbij of een aanvraag Schuldhulpbemiddeling zinvol is.
  Het is nuttig en soms ter ondersteuning zelfs nodig dat het schuldhulpmaatje de aanvrager begeleidt, maar de aanvrager moet zelf uitleg geven over de situatie en de vragen beantwoorden.
 3. Aanvullende gegevens verzamelen. De aanvrager krijgt hiervoor bij de voorintake een vragenlijst/aanvraagset mee. Het verzamelen van de gegevens is vaak een flinke klus. De gemeente stelt hiervoor een termijn van 15 dagen. Er is vaak meer tijd nodig om de gevraagde gegevens uit te zoeken en aan te leveren. Dan verleent de gemeente uitstel mits dit tijdig voor het einde van de 15 dagen periode telefonisch is aangevraagd (zie nummer onder punt 1).
  Het is heel belangrijk dat de aanvrager een bewijs van afgifte vraagt en een eigen kopie van de aanvraagset met alle bijlagen maakt. Dat kan ook op het kantoor van SHMZ. De aanvraagset kan ook digitaal worden ingevuld en ingeleverd, mits alle bijlagen hierin conform voorschrift in de aanvraagset zijn ingevoegd en goed leesbaar zijn!
  Klik hiervoor de aanvraagset. Een digitaal bewerkbare Wordversie staat in Sinc onder Documenten / Lokale rubrieken / Procedures etc. 
 4. Intake. Als alle aanvullende gegevens zijn ontvangen wijst de afdeling Schuldhulpverlening een consulent toe aan de aanvrager. Tot dan toe verliepen de contacten via de back-office. De consulent nodigt de aanvrager uit voor de intake. Hierin worden afspraken gemaakt over schuldhulpbemiddeling, budgetbeheer of bewindvoering, wordt uitgelegd hoe de verdere procedure verloopt en worden verdere afspraken gemaakt. Voor de aanwezigheid van het maatje geldt hetzelfde als bij de voorintake (punt 2).
 5. Vaststellen van het Plan van aanpak voor de verdere hulpverlening en begeleiding, gericht op stabilisatie en oplossing van de schulden.

Zie voor gedetailleerde informatie over de werkwijze deze Pdf

Energietoeslag en andere energiemaatregelen

Klik hier voor algemene informatie over de energiemaatregelen.

Vooraf is in maart 2023 al € 500 aan de huishoudens verstrekt die in 2022 de toeslag al automatisch kregen. De huishoudens die begin 2023 de € 500,- energietoeslag hebben ontvangen hoeven de (resterende) energietoeslag van € 800 niet aan te vragen. Als zij er nog recht op hebben is het bedrag rond 22 december 2023 uitbetaald.
De overige huishoudens met een inkomen t/m 120% van de toepasselijke bijstandsnorm kunnen de energietoeslag over 2023 van 8 januari tot uiterlijk 1 mei 2024 aanvragen.
N.B. Het inkomen wordt getoetst over de laatste 3 maanden vanaf de datum van aanmelden. Voor huishoudens die in 2024 meer inkomen hebben dan in 2023 is het dus raadzaam om de aanvraag zo snel mogelijk te doen! Let op: Bij een een nabetaling telt die voor de periode waarop die betrekking heeft. Bijvoorbeeld: in januari 2024 krijgt iemand 1500 euro met terugwerkende kracht; 750 euro voor november '23 en voor december '23. Die tellen als inkomen voor november en december '23 en dus niet voor januari '24.

Uitwonende studenten krijgen in 2023 eenmalig € 400,- tegemoetkoming in de energiekosten. Het gaat om studenten met een uitwonendenbeurs en daarnaast ook een aanvullende beurs in studiejaar 2023-2024. De tegemoetkoming wordt einde 2023 door DUO uitbetaald.

Zie voor details van de energietoeslag 2023 de handreiking van Stimulanz

Voor 2024 komt er géén energietoeslag meer.

Het Noodfonds energie is voor de 2e keer open om huishoudens met een lager inkomen en een hoge energierekening te helpen. Zij kunnen voor 6 maanden een verlaging van de energierekening krijgen. Mensen komen eerder in aanmerking voor hulp dan in 2023. 

Wie kan het aanvragen?

 • Het huishouden heeft een inkomen van maximaal 200% van het sociaal minimum. Het bruto-inkomen per maand is dan lager dan € 3.200,- (alleenstaande) of € 4.480,- (samenwonend). De bedragen zijn incl. 8% vakantiegeld. Zijn er mensen in het huishouden 23 jaar of ouder, dan tellen (alleen) hun inkomens mee. Is er niemand in het huishouden 23 jaar of ouder? Dan tellen de inkomens van alle personen tussen de 18 en 22 jaar mee. Voorbeeld: Bij een samenwonend stel onder de 23 jaar met een inwonende vriend van 23 jaar of ouder wordt alleen het inkomen van de vriend meegeteld.
 • Je hebt een energiecontract voor gas, stroom of warmte op naam van een persoon uit je huishouden.
 • Jouw energiekosten zijn hoger dan 8 tot 10 procent van je bruto-inkomen per maand.


Je vindt alle informatie op de site. Met de situatiecheck controleer je vooraf of je in aanmerking komt. Je doet daar ook de aanvraag via DigiD van alle personen van wie het inkomen meetelt. 

Stichting Urgente Noden Zoetermeer (SUNZ)

Stichting Urgente Noden Zoetermeer (SUNZ) is een organisatie die bij een urgente financiële noodsituatie mensen uit de brand kan helpen. Een klein beetje financiële ondersteuning kan soms ernstige grote problemen voorkomen.
Er kan een beroep worden gedaan op het Noodfonds voor een gift van maximaal € 1500,-. Of men kan een beroep doen op het Sociaal Leenfonds Zoetermeer voor een renteloze lening van maximaal € 1750,- (gezinnen maximaal € 2500,-). SUNZ geeft ook supermarktpasjes uit wanneer men geen geld meer voor de boodschappen heeft en het inkomen nog even op zich laat wachten. De aanvragen voor deze voorzieningen kunnen alleen door een hulpverlenende organisatie zoals ook SchuldHulpMaatje Zoetermeer worden ingediend bij SUNZ. Voor alle voorwaarden en contactgegevens zie de website.   

Stichting Mensen in Minima (MIM)

Bij Stichting Mensen In Minima (MIM) biedt men gratis praktische hulp en informatie bij vragen over werk, zorg, inkomen en sociale wetgeving aan mensen met een minimum inkomen. De stichting helpt bij het invullen van formulieren en het opstellen van mails, brieven en bezwaarschriften. Het MIM is een vertrouwelijke gesprekspartner en heeft een signaleringsfunctie. Ze verwijst de cliënt zo nodig ook door naar andere professionele organisaties. In Zoetermeer houdt men op 2 locaties spreekuur, te weten Meerzicht en Oosterheem.

Formulierenbrigade

De Formulierenbrigade Zoetermeer helpt o.a. met het invullen van formulieren op het gebied van werk, zorg, inkomen en belastingen, en met de aangifte Inkomstenbelasting. De formulierenbrigade levert ook advies en hulp bij studiefinanciering en DUO zaken. De hulp is gratis; alleen voor de belastingaangifte geldt er een inkomensgrens van € 1500 euro. Op werkdagen is er zonder afspraak inloopspreekuur tussen 9 en 12 uur. Adres: Croesinckplein 24; Wijk Palenstein. Lukt dat niet, dan kan een afspraak worden gemaakt. Bellen tussen 9 en 12 uur.

SchuldHulpMaatje Zoetermeer (SHMZ)

SchuldHulpMaatje Zoetermeer is een vrijwilligersorganisatie die mensen uit Zoetermeer helpt bij (problematische) financiële problemen. De organisatie is aangesloten bij de landelijke koepelorganisatie SchuldHulpMaatje Nederland. Als je hulp wilt bij het oplossen van je financiële problemen dan kun je je aanmelden via de website uitdeschulden.nu. Je krijgt dan een getraind Maatje toegewezen die samen met jou je financiële situatie in kaart brengt en helpt de problemen op te lossen.
SchuldHulpMaatje Nederland kent een aantal websites zoals schuldhulpmaatje.nl (voor algemene informatie), Moneyfit.nl (Moneyfit is speciaal voor jongeren tot en met 27 jaar), Geldfit.nl (op Geldfit kun je een test over je financiële gezondheid maken) en uitdeschulden.nu (voor mensen die hulp zoeken).
SchuldHulpMaatje Zoetermeer werkt nauw samen met de gemeente en andere hulpverleningsorganisaties. 
Ben je hulpverlener en wil je graag met iemand van SchuldHulpMaatje overleggen, bel ons of mail.

Klik hier voor SchuldHulpMaatje in andere gemeenten.

Maatje worden?

Om alle mensen met financiële problemen bij te kunnen staan, hebben wij altijd nieuwe vrijwilligers nodig. Lijkt het je leuk om mensen te helpen met hun financiën en wil je Maatje worden? Lees hierover van alles op onze landelijke website. Lijkt het je, na het lezen, nog steeds leuk om Maatje te worden? Meld je dan aan met dit formulier. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Interne Informatie voor Maatjes
Interne informatie vind je in Sinc onder: ''Documenten / Lokale rubrieken. Onder meer:

 • Bereikbaarheid van de coördinatoren en de Expertiseteams ZZP, Juridische zaken en fiscale Zaken van SHM Zoetermeer.
 • Handleiding Begeleiding op Bredewater onder Procedures etc. (reserveren, toegang, apparatuur etc.) 
 • De nieuwsbrieven voor maatjes!
 • Hulpmiddelen over uitkeringen, Regelingen/procedures voor directe hulp van ons aan cliënten. 

Schuldhulpmaatje Zoetermeer als Toeslagenservicepunt (TSP)

SHMZ fungeert ook als Toeslagenservicepunt. Dit betekent voor onze maatjes het volgende:

 • Snel telefonisch contact voor cliëntgebonden vragen over toeslagen.
 • Snel telefonisch contact met Specialistenteam Geldzaken over cliëntgebonden invorderingen en betalingsregelingen.
 • Direct contact met de regionaal relatiebeheerder van Dienst Toeslagen voor algemene vragen. 

Zie de contactgegevens in Sinc onder Documenten / Contactgegevens Toeslagen en belastingzaken.

Humanitas

Humanitas biedt op verschillende gebieden ondersteuning aan mensen die wat extra hulp kunnen gebruiken. Humanitas is een vrijwilligersorganisatie die ondersteuning gratis aanbiedt.Zo kan Humanitas helpen bij ordenen van de thuisadministratie en bij kleine schulden. Maar ook voor opvoedingsproblemen, steun bij verlies of gewoon een vriendschappelijk huisbezoek kan men een beroep doen op Humanitas. Klik op de links voor meer informatie en contactgegevens.

Uitgaven besparende ondersteuning

Hieronder worden een aantal instellingen genoemd. Mensen met een minimum inkomen of met beperkte financiële mogelijkheden kunnen hiervan gebruik maken. Per instelling is opgenomen of het gratis of goedkoop is. Als er voorwaarden aan zijn verbonden, wordt dit vermeld.

Gemeente Zoetermeer - ZoetermeerPas

De ZoetermeerPas is een pas met digitaal tegoed voor diverse culturele, sportieve en/of leerzame activiteiten. Inwoners van Zoetermeer met een inkomen (voor het gezin) tot en met 120% van de bijstandsnormen komen in aanmerking voor deze pas. Doe zo nodig de toets. Klik hier voor meer informatie over de pas.

Aanvragen:
Personen vanaf 18 jaar kunnen de pas zelf aanvragen. 
Voor gezinnen vraagt de zogenaamde hoofdpashouder de pas aan voor zichzelf, voor de partner en voor de kinderen tot 18 jaar.

Klik hier voor meer info over het aanvragen (Handleiding voor maatjes). Cliënten kunnen fysiek hulp krijgen bij het invullen in de Bibliotheek en bij de Formulierenbrigade, MIM en inZet.
De hoofdpashouder kan na ontvangst van de pas(sen) een account aanmaken, inloggen op de website en dan bijvoorbeeld de passen beheren of het beschikbare tegoed zien.

Let op: Per 1-1-2024 verandert er het nodige bij de ZoetermeerPas, omdat de gemeente overstapt op een andere leverancier.

 • Degenen, die voor 2023 een pas hebben en ook in 2024 recht hebben op de ZoetermeerPas, moeten digitaal een nieuwe pasfoto aanleveren voor hun pas voor 2024. Hoe dat moet staat in een brief die zij rond 11 november 2023 hebben ontvangen.
  Dit geldt ook voor degenen die al een aanvraag hebben gedaan die is goedgekeurd
 • Degenen die voor 2023 een pas hebben en waarvan de gemeente niet weet of ze in 2024 ook recht op een pas hebben moeten een nieuwe aanvraag doen. Zij hebben ook rond 11 november 2023 een brief ontvangen.
 • De pas aanvragen voor 2023 kan niet meer. Aanvragen voor 2024 kan vanaf 11 november 2023.

Voedselbank Haaglanden

Wie onvoldoende financiële middelen heeft om elke dag een maaltijd op tafel te zetten kan een beroep doen op de Voedselbank Haaglanden. Aanvragen kan alleen door een hulpverlenende organisatie.

Leefgeldnorm: 
Om in aanmerking te komen moet het maandelijks leefgeld lager zijn dan € 300 voor 1 persoon, aangevuld met € 130 per volgende persoon van het huishouden. Deze aanvulling per volgende persoon was begin 2023 nog € 110, een verhoging van € 20 per maand per volgende persoon.   

Aanvragen:
Het is mogelijk om direct voor de eerste 2 maanden een voedselpakket aan te vragen als de financiële gegevens van een cliënt nog niet duidelijk zijn, terwijl er direct voedselhulp nodig is. Kies dan voor Aanvraagformulier 'VBH-1e-twee-maanden-Ve'. Binnen 2 maanden moeten dan de financiële gegevens  worden aangeleverd.

De hulpverlener vult het betreffende formulier in (zie ook de toelichting), en stuurt het op. Vul voor een proefberekening alleen het aantal gezinsleden en de Inkomsten en uitgaven in. Het 'Normresultaat' moet negatief zijn (- teken en het bedrag zelf in rode cijfers). Vul bij de NAW-gegevens altijd de gegevens van de eigen organisatie in!

Wanneer de afdeling Klantregistratie de aanvraag vóór maandagochtend 9 uur ontvangt, wordt die in principe dezelfde week nog verwerkt. Na akkoord en toewijzing kan men dan wekelijks een gratis voedselpakket afhalen. Voor noodsituaties kan het sneller. Zie SINC onder 'Relaties' / Voedselbank.
De toewijzing is tijdelijk. Vanaf 2 weken vóór de einddatum kan een herbeoordeling worden aangevraagd.
Wanneer het voedselpakket regelmatig niet wordt opgehaald of gedurende twee weken achtereen niet zonder melding vooraf bij het uitgiftepunt niet wordt afgehaald, wordt de verstrekking stopgezet. Dan kan pas na 3 maanden een nieuwe aanvraag worden ingediend. Voor alle voorwaarden en contactgegevens zie de website.  Telefonisch overleg is mogelijk op maandag en dinsdag van 9.30 tot 15u via 070-5680479.

Voedselbank voor dieren

Mensen die ingeschreven staan bij de Voedselbank komen ook in aanmerking voor de Voedselbank voor dieren. Deze Voedselbank zorgt ervoor, dat mensen met een laag inkomen hun huisdieren niet weg hoeven te doen. Wel moet er rekening gehouden worden met een aantal spelregels. Zie verder de site.

Iedereen een Maaltijd (IEM)

Stichting Iedereen een Maaltijd (IEM) voorziet mensen die zonder eten zitten en geen geld meer hebben van een maaltijd. Doordat instanties vaak traag en langs elkaar heen werken, zijn er mensen die letterlijk in een gat vallen. IEM voorziet deze mensen elke dag van een gezonde warme maaltijd. Op de website staat voor elke dag een menu vermeld. Ook vermeldt deze site hoe men IEM kan steunen.

Stichting Oosterfaantje

De stichting Oosterfaantje verstrekt een gratis maaltijd aan iedereen die kan aantonen, dat hij/zij per week tussen de € 40,00 en € 65,00 te besteden heeft. Met regelmaat wordt het bestedingsbedrag gecontroleerd. Aanmelden kan via de website stichting Oosterfaantje.

Kledingbank Zoetermeer

De stichting Meve staat voor: Met elkaar, voor elkaar! en is de kledingbank van Zoetermeer. De tweedehands kledingbank verkoopt goedkope kleding. Ze zorgen ook voor de mensen die buiten de regels van de voedselbank vallen. Voorwaarden zijn dat aangetoond wordt dat de aanvrager een laag inkomen heeft en er geldt een eigen bijdrage van € 1,00 per persoon voor 5 stuks kleding. Voor openingstijden en inschrijven zie de website van de stichting Meve.

Kledingwinkel Leger des Heils

Het Leger des Heils heeft in Zoetermeer een kledingwinkel met mooie gebruikte kleding voor een lage prijs. U kunt terecht voor dames-, heren- en kinderkleding. Zo ook voor schoenen, tassen en huishoudlinnen etc. De goederen kunnen goedkoop worden gekocht. Deze locatie is tegelijkertijd een ontmoetingswinkel. Momenteel zijn ze open op donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur. Het adres is Prismalaan 26 in Zoetermeer (wijk Rokkeveen). Zie voor verdere informatie de website van het Leger des Heils.

Speelgoedbank IKROS

Bij de Speelgoedbank kan ieder kind van 0 tot 13 jaar met een Zoetermeerpas iedere maand voor drie punten speelgoed komen uitzoeken.

Stichting Leergeld en Nationaal Fonds Kinderhulp

Via Stichting Leergeld kunnen ouders (van kinderen tot en met 17 jaar) met minimale financiële middelen (minder dan 130% van de bijstandsnorm) een zogenoemd Kindpakket aanvragen. Ouders kunnen bijvoorbeeld een aanvraag indienen voor schoolspullen via een schoolspullenpas, voor een laptop of voor een fiets. De website heet niet voor niets “Elk kind doet mee”. Er gelden wel voorwaarden, die staan per voorziening op de website vermeld. Er kunnen zelfs meerdere voorzieningen aangevraagd worden. Klik op de link voor contactgegevens.

Nationaal Fonds Kinderhulp, kortweg Kinderhulp, helpt kinderen in armoede waar Stichting Leergeld en andere instanties nee moeten verkopen. Voorbeelden zijn kledingbonnen, babyuitzet, brillen, cultuur, identiteitsdocumenten en zorgkosten. Bel voor meer informatie 0570-611899 of mail naar aanvragen@kinderhulp.nl  Hulp aanvragen moet een hulporganisatie doen, waaronder ook SchuldHulpMaatje Zoetermeer. Zie het Aanvraagformat in Sinc onder Documenten / Procedures etc. (downloaden). Indienen moet via de contactpersoon bij ons: zie Sinc onder Documenten / Bereikbaarheid Coördinatoren etc.   

Pelgrimshoeve

De Pelgrimshoeve is een permanente tweedehandsmarkt. Op deze markt zijn artikelen zoals huishoudelijke goederen, meubels, kleding, boeken, gereedschap etc. goedkoop te verkrijgen. De goederen worden zo nodig gerepareerd en schoon verkocht. Klik hier voor informatie over de Pelgrimshoeve.

Voor cliënten van SchuldHulpMaatje Zoetermeer die noodzakelijke goederen niet goedkoop of gesubsidieerd op andere wijze kunnen krijgen kan het maatje een verzoek voor gratis 'shoppen' indienen bij de coördinator. Zie verder Sinc onder Documenten / Procedures etc. 

Stichting Ecoware

Stichting Ecoware helpt mensen om mee te doen aan de samenleving door voor een redelijke prijs o.a. opgeknapte fietsen, laptops en computers te leveren mèt garantie.
Schuldhulpmaatjes kunnen voor cliënten met onvoldoende middelen via hun coördinator een aanvraag indienen voor een gift. Zie de Procedure Ecoware in SINC onder Documenten/Procedures etc.. De fiets/laptop/PC kan dan gratis in bruikleen worden verstrekt voor een periode van 3 jaar. Daarna is de cliënt eigenaar.

Ouders met kinderen van 4 tot en met 18 jaar die aantoonbaar onvoldoende middelen hebben kunnen zelf een aanvraag doen via Stichting Leergeld Zuid Holland Midden

Schuurtje van Vincentius

Het Schuurtje van Vincentius is een kringloopwinkel. In deze tweedehands kringloopwinkel zijn goederen zoals huishoudelijke goederen, meubels, boeken etc goedkoop aan te schaffen. De goedkope goederen worden schoon en heel verkocht. Het Schuurtje van Vincentius is elke eerste en derde zaterdag van de maand geopend. Klik hier voor de informatie op de website van de Vincentiusvereniging.

Klussendienst Gilde Zoetermeer

Voor in Zoetermeer wonende minder draagkrachtigen is voor het uitvoeren van kleine klusjes de mogelijkheid om een beroep te doen op Gilde Klussendienst. Men kan op een goedkope wijze kleine klusje laten uitvoeren. De kosten bedragen € 5,00 per uur. Zie de uitgangspunten op de website van Gilde Klussendienst.

Klussendienst en repaircafé Ambachtenwerkplaats Piëzo

Bij Piëzo is de mogelijkheid om gebruik te maken van de Klussendienst Ambachtenwerkplaats. Deze klussendienst is bedoeld voor mensen die niet zelf in staat zijn door financiële en/of lichamelijke omstandigheden om klussen in huis te doen. Klik voor informatie op de website van de Ambachtenwerkplaats.

Verder heeft Piëzo ook een Repaircafé waar je met hulp je een defect huishoudelijk apparaat kunt repareren. 

Stichting Eigen Wij - Menstruatieproducten

Stichting Eigen Wij biedt een handreiking aan vrouwen die geen geld hebben voor menstruatieproducten. Omdat menstruatiearmoede ook in Nederland een probleem is, liggen maandverband en tampons klaar in de Eigen Wij-boerderij, Voorweg 112 Zoetermeer.

Voorlopig kunnen vrouwen die hier behoefte aan hebben, deze producten ophalen tijdens de inloopochtend op de woensdagen. Vanaf half september zijn de producten 24 uur per dag en zeven dagen per week mee te nemen uit het buurtkastje van Eigen Wij, aan de Voorweg 112.

De menstruatieproducten worden ter beschikking gesteld door het Armoedefonds. Eén op de tien vrouwen heeft geen geld voor menstruatieproducten. Het Armoedefonds stelt maandverband en tampons via stichting Eigen Wij gratis beschikbaar.

Stichting babyspullen

Stichting Babyspullen zamelt landelijk gebruikte en nieuwe babyspullen in en maakt daar babystartpakketten van. Deze pakketten zijn via een instantie zoals SHMZ gratis beschikbaar voor (aanstaande) ouders die het financieel moeilijk hebben.
Het eerste pakket bevat kleding tot maat 74, het tweede pakket bevat kleding tot maat 92/98. Het eerste pakket kun je aanvragen tussen week 20 en 30 van de zwangerschap van de cliënt. Pas als de baby geboren is, kun je het tweede pakket aanvragen. Voor aanvragen zie Sinc onder Documenten / Coördinatoren- Exp.teams - Spullen voor cliënten etc..

Daarnaast zijn er allerlei gratis voorzieningen bij zwangerschap zoals de Blije Doos. Daarbij is niet altijd de privacy gegarandeerd.

Stichting Kinderhulp

Kinderhulp helpt kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar die opgroeien in armoede met simpele dingen, waar andere instanties niet mee kunnen helpen. Dus kan een kind niet voor hulp bij fondsen als Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport & Cultuur of Stichting Jarige Job terecht? En kan de gemeente ook niks betekenen? Dan kan een hulpverleningsinstantie hier een aanvraag doen. De contactpersoon bij SHMZ vind je in SINC onder Documenten /Lokale rubrieken / Bereikbaarheid Coördinatoren etc.

Stichting Present

Stichting Present slaat een brug tussen mensen, die iets  hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Als makelaar in vrijwilligerswerk biedt Present de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in de eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Voor 1 dagdeel of voor langere tijd. Stichting Present maakt het mogelijk dat meer  mensen naar elkaar omzien. Samen opkomen voor mensen, die wel wat hulp kunnen gebruiken. Presentprojecten zijn bijvoorbeeld:

 • Sociale projecten: koken voor dak- en thuislozen, het organiseren van een gezellige middag voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking of koffiedrinken met eenzame ouderen
 • Praktische projecten: helpen verhuizen, opknappen of schoonmaken van een woning of het opknappen van een tuin. 

Voor verdere informatie verwijzen we naar de website

Maatschappelijke hulp, zorg en ondersteuning

Algemene overzichten en loket inZet

Er zijn meer maatschappelijke organisaties in Zoetermeer dan hier behandeld kunnen worden. Om een algemeen beeld te krijgen zijn de volgende overzichten nuttig:

inZet
Als nog niet duidelijk is bij welke hulpopganisatie een cliënt terecht kan, is inZet de juiste ingang.
inZet biedt vanaf mei 2021 één loket voor elke hulpvraag voor zorg en welzijn in Zoetermeer. Hierin werken Kwadraad, LIMOR, MEE, impegno, Palet Welzijn, Stichting Piëzo, Vierstroom Zorg Thuis, WMO Maatwerk en Fonteynenburg samen.
InZet werkt wijkgericht. Het eerste contact is met de bureaudienst (079-8887770 of contactformulier). Die verwijst naar de juiste stand-by dienst per wijk-gebiedsteam. De stand-by dienst reageert in principe binnen 2 dagen. inZet zoekt in overleg met de hulpvrager de juiste hulporganisatie. Daarbij is ook een gesprek met de cliënt in de wijk mogelijk.

Kwadraad (maatschappelijk werk)

Kwadraad is er voor problemen met opvoeden, eenzaam zijn, somber zijn, verwerken van verdriet, relatie, huiselijk geweld, verslaving en geldgebrek. Verder voor juridische hulp zoals bij het maken van bezwaar. Kwadraad kan ook doorverwijzen naar meer gespecialiseerde hulp.
Voor contactinformatie van wijkcoaches etc. zie Sinc onder Betrokken instanties of meteen in het dossier van de hulpvrager onder Tabblad Coördinatie.

De Binnenbaan (voor aangepast werk of werksituaties)

De Binnenbaan helpt mensen die vallen onder de Participatiewet om voor hen passend werk te vinden. Na aanmelden volgt een intakegesprek met een werkregisseur. (nog verder in te vullen).

Schoolformaat (schoolmaatschappelijk werk)

Schoolmaatschappelijk werk biedt bij problemen kortdurende individuele begeleiding aan basisschoolleerlingen. Daarnaast verzorgen zij trainingen, workshops, themabijeenkomsten enz. Zo nodig helpen zij bij het doorverwijzen naar een hulpverleningsinstantie. Elke basisschool heeft zijn eigen schoolmaatschappelijk werk. Voor meer informatie kunnen de ouders contact opnemen met de betreffende school. Ligt dat lastig, dan kan een maatje de ouders naar Kwadraad (als intermediair) verwijzen of zelf in overleg met de ouders de situatie aan Kwadraad voorleggen.

Buurtwerk (jongerenwerk)

Krachtgericht jongerenwerk dat is de expertise van Buurtwerk. Zo draagt Buurtwerk bij aan "veerkrachtige buurten waarin het goed opgroeien is en iedereen participeert op zijn of haar eigen manier. Jongerenwerkers, gericht op jongeren tot en met 23 jaar, zetten zich in voor leefbare wijken, volgen meldingen op en bemiddelen. Met ouders, bewoners, leraren en partners zetten ze de schouders onder de gezamenlijke opgave: van doelen naar daden. Buurtwerk doet dat met vinden, verbinden en versterken. Voor Zoetermeer is de contactpersoon Aissa al Wahabi, tel: 0622144805, mail.

Beschermd of begeleid wonen

Beschermd wonen is wonen met dag en nacht begeleiding en toezicht voor mensen met psychische of psychosociale problemen. Dit gebeurt meestal (tijdelijk) in een zorginstelling. De betrokkene betaalt een eigen bijdrage via het CAK.

Begeleid wonen is wonen met begeleiding op afstand, zonder dag en nacht begeleiding. De betrokkene betaalt voor begeleid wonen zelf de huur. 

De gemeente Den Haag voert beide woonvormen uit, maar eerst is een (aan)melding nodig bij de gemeente Zoetermeer.  

Klik hier voor meer informatie over de woonvormen, de aanmelding, de eigen bijdrage et cetera.  

Hieronder staat informatie over hulp voor dak- of thuislozen.  

Daklozenpunt en Daklozenloket

Je bent dakloos als je geen vaste woonplaats of verblijfplaats hebt. Je hebt dan geen adres om te wonen of te logeren en je staat ook niet met een adres ingeschreven in het bevolkingsregister.
Je bent thuisloos als je steeds wisselt van onderdak en/of woonplaats, ook wel bankhoppen genoemd. Een thuisloze staat soms wel ingeschreven in het bevolkingsregister. Vaak is dat op het adres van een familielid of kennis waar die het meest overnacht of is dit is de plek waar zijn of haar spullen staan.

Opvang en financiële bijstand voor dak- en thuislozen

Om recht te hebben op financiële bijstand heb je als dak- en thuisloze een briefadres nodig. Dat kun je aanvragen. Heb je als thuisloze wel een briefadres, ben je ingeschreven op een adres of krijg je tijdelijke (maatschappelijke) opvang? Dan kun je bijstand aanvragen in de eigen gemeente.
Voor Zoetermeerse daklozen en thuislozen of voor wie dakloosheid dreigt en op straat komt te staan is er het daklozenpunt van de gemeente. Aanmelden kan digitaal of telefonisch op 14079. Binnen ongeveer een week word je dan gebeld. Het Zoetermeerse daklozenpunt kan helpen met inschrijven bij Woonnet, verwijzen naar de juiste hulporganisaties en een briefadres regelen. Voor voor gezinnen die ontruimd worden zijn er enkele noodwoningen. Alleen gezinnen die een woning achterlaten komen hiervoor in aanmerking, dus geen mensen die al bij anderen inwoonden.
De daadwerkelijke hulp en de voorzieningen voor daklozen worden geregeld door de gemeente Den Haag als Centrumgemeente maatschappelijke opvang & beschermd wonen", dus ook voor inwoners van Zoetermeer.
Daar kunnen daklozen terecht voor opvang, een briefadres en een uitkering.
Maandag tot en met vrijdag houdt het Daklozenloket inloopspreekuur tussen 9 en 13 uur aan de Fruitweg 17, Den Haag. Op de site staat welke documenten moeten worden meegenomen. Een afspraak maken is niet nodig en niet mogelijk. Je kunt ook bellen naar 070 - 353 72 91 van maandag t/m vrijdag van 9 tot 17 uur.


Spoedeisende nachtopvang kan tot 17u worden aangevraagd bij het Daklozenloket, tel. 070 - 353 7291. Buiten kantooruren moet dit per mail. In de mail moet de naam en het bsn van de cliënt staan en de naam en bereikbaarheid van de hulpverlener. Ook aanmelden voor Housing First Zuid-Holland van Limor kan (alleen) via het Daklozenloket.

Noodopvang voor jongeren

Voor jongeren heeft het Leger des Heils in Den Haag speciale nachtopvang. Heeft u met spoed hulp nodig voor iemand jonger dan 18 jaar? Bel de Crisisdienst Jeugd Haaglanden: (070) 345 05 06. Ook buiten kantoortijd. Voor overige hulp kunnen jongeren terecht bij het Daklozenloket.

Onderdak bij acute psychische problemen, ook voor jeugd en bij huiselijk geweld

De crisisopvang in Zoetermeer biedt tijdelijk onderdak en begeleiding voor mensen die door psychische of sociale problemen niet meer thuis kunnen wonen en die snel een plek nodig hebben. Zie verder de link.

Wmo en PGB

Kijk hier voor algemene informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en hier over het Persoonsgebonden budget (PGB).

Voor hulp bij het aanvragen is in Zoetermeer een Wmo-consulent beschikbaar en voor ingewikkelde vragen een Cliëntondersteuner van MEE - ZoSamen.
Klik op de links voor de verdere uitvoering in Zoetermeer van de Wmo en het toekennen van een PGB.

Limor (vangnet voor psycho - sociale problemen)

Limor is de Landelijke Instelling voor Maatschappelijke Ondersteuning en Rehabilitatie. Limor is er voor mensen die nergens anders terecht kunnen. Dit kunnen daklozen en thuislozen zijn, verslaafden, ex-gedetineerden, personen met psychische problemen, met verkeerde relaties en/of flinke schulden en mensen met combinaties van dergelijke problematiek. Bij kinderen werkt Limor samen met jeugdhulpverleners. Hulp door Limor wordt betaald door de gemeente Zoetermeer vanuit de WMO. Alle cliënten van Limor hebben een zorgtoewijzing nodig. Als uit de aanmelding blijkt dat Limor kan helpen vraagt Limor die aan. Er is ook een eigen bijdrage. Limor in Zuid Holland (contact) heeft de volgende hulpverleningsvormen:

 • Beschermd wonen
 • Housing first (voor dak- en/of thuislozen)
 • Housing first (voor jongeren)
 • Doorstroomvoorziening
 • Thuisbegeleiding

Thuisbegeleiding is bedoeld voor gezinnen en alleenstaanden met meervoudige problematiek, voor wie het sociaal netwerk of vangnetwerk niet toereikend is.

impegno (psychische problematiek)

impegno biedt tijdelijke zorg aan alleenstaanden en gezinnen met psychische problemen, die verminderd zelfredzaam zijn en daardoor dreigen uit te vallen. impegno is laagdrempelig en komt naar de cliënt of het gezin toe. impegno biedt:

 • Individuele begeleiding (geen leeftijdsgrenzen) Aanvraag en bekostiging via gemeente/WMO.
 • Individuele behandeling door psychologen (max. leeftijd 64 jaar), bekostigd vanuit de zorgverzekeraar. Wel wordt het eigen risico aangesproken.
 • Individuele behandeling door psychologen voor jongeren van 0 – 18 jaar. Aanvraag en bekostiging via gemeente/WMO omdat dit jeugdzorg betreft.
 • Gezinsondersteuning voor gezinnen met min. 1 thuiswonend kind (altijd onderdeel van een behandeltraject).
 • Huishoudelijke ondersteuning, ook in Zoetermeer. Aanvraag en bekostiging via gemeente/WMO.

Kijk hier voor meer informatie en contact.

Perspektief. (Vrouwenopvang bij huiselijk geweld.)

Perspektief is in Zoetermeer actief voor opvang, herstel en participatie van vrouwen die te maken hebben met huiselijk geweld. Zie verder de Q&A’s op de site (omlaag scrollen).
De overige diensten van Perspektief, begeleid wonen en daklozenzorg,  worden niet in Zoetermeer verleend. Voor dak- en thuislozenzorg zie hierboven. Voor begeleid wonen zie woongroep inZet. De bereikbaarheid is moeizaam ivm. het vertrouwelijke karakter van de dienstverlening. Dit loopt via het kantoor in Delft.  

MEE - via Inzet (ondersteuning bij zorgkeuze - bemiddeling)

Cliëntondersteuning wordt in Zoetermeer geleverd door MEE en aangevraagd bij Inzet.
Inzet biedt informatie, advies en ondersteuning bij vragen over zorg en welzijn. Ondersteuning is er op allerlei terreinen zoals zorg, welzijn, onderwijs, jeugdzorg, werk, inkomen en wonen.  MEE zelf is met name gespecialiseerd in ondersteuning van mensen met een (lichte) verstandelijke of lichamelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel, vormen van autisme, een GGZ-achtergrond of een andere (chronische) beperking. De cliëntondersteuner komt op voor het belang van de cliënt en kan helpen met:

 • uitzoeken waar de problemen zitten;
 • kiezen welke zorg of ondersteuning er moet komen;
 • de juiste hulp regelen;
 • verschillende soorten hulp op elkaar afstemmen;
 • bepalen of de hulp goed heeft gewerkt.

Cliëntondersteuning is gratis. Mensen die zorg krijgen uit de Wet langdurige zorg (Wlz) kunnen voor cliëntondersteuning ook terecht bij het zorgkantoor.

Piëzo (participatie - taal - migranten)

Stichting Piezo ondersteunt en begeleidt medemensen, die buiten de samenleving staan of dreigen te komen bij participatie, integratie en emancipatie om zo volwaardig mogelijk deel te nemen aan de samenleving. Piëzo doet dit met een veelheid aan projecten. Enkele worden hier uitgelicht.
Preventieve Armoedebestrijding
Met dit project worden met name migranten en inburgeraars thuis met hun financiën begeleid. Dit kan met hulp van een bezoekvrouw of -man. Deze bezoekvrouw of -man begrijpt de cultuur uit het thuisland en kan helpen met het oplossen van de taalbarrière.
Aanmelden kan bij de coördinator: Odette Panneman. Tel. 06-36019137 of mail.
Taal en Toekomst
Vrijwillige taalcoaches begeleiden migrantenjongeren 1-op-1. Met dit project worden de Nederlandse taal- en (toekomst)vaardigheden van jonge migranten verbeterd en leren ze om zich in het Nederlands te presenteren en uit te drukken.
Opstap naar maatschappelijke participatie na de inburgering
Dit project voert Piëzo uit in samenwerking met de Gemeente Zoetermeer en is gericht op het vergroten van het taalniveau en het zelfvertrouwen van de deelnemers. De deelnemers ontvangen een bijstandsuitkering en worden geselecteerd door de klantmanagers van de Gemeente Zoetermeer.
De deelnemers volgen eerst twee dagdelen per week intensieve taallessen en krijgen één dagdeel per week les in maatschappij oriëntatie. Daarna verrichten ze twee dagdelen per week vrijwilligerswerk en krijgen zij nog intensief taalles en intervisie op het vrijwilligerswerk.
Taalontmoeting
Met Taalontmoeting leren deelnemers de basis van de Nederlandse taal 1-op-1 of in een klein groepje. De lessen Taalontmoeting worden door vrijwilligers gegeven bij de deelnemer thuis, op basisscholen en/of op de wijklocaties van Piëzo. Na deelname aan Taalontmoeting kunnen de deelnemers doorstromen naar een passende taalgroep bij Piëzo of bij één van de partnerorganisaties.
Man In Ontwikkeling
Het project MIO is gericht op mannen met afstand tot de arbeidsmarkt of zonder recente arbeidservaring. In 5 interactieve workshops worden de mannen begeleid door een vrijwillige, mannelijke trainer die samen met de deelnemers op zoek gaat naar hun talenten en vaardigheden.

Palet Welzijn

Palet Welzijn is er voor ouderen en voor mantelzorgers (van alle leeftijden).

Aanbod voor ouderen

Er is een uitgebreid aanbod voor ouderen met educatieve, sociaal creatieve en bewegingsactiviteiten. Voorbeelden zijn informatief huisbezoek, telefooncirkels voor dagelijks contact, maaltijdenservice aan huis, gezamenlijk de warme maaltijd gebruiken, wijkrestaurants en de ouderenbus. 

Stichting Present levert momenteel geen ondersteuning bij de (financiële) administratie! 

Mantelzorgondersteuning

Een mantelzorger zorgt langdurig, intensief en onbetaald voor iemand die chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is. Vaak is dit iemand uit de familie, maar het kan ook een goede vriend of kennis zijn.
Bij ZoSamen kunt u in Zoetermeer terecht voor mantelzorgondersteuning vanuit Palet Welzijn. Daaronder vallen advies en persoonlijke begeleiding, emotionele steun, het (tijdelijk) overnemen van regeltaken of respijtzorg(tijdelijke vervanging voor mantelzorg).

Hulp bij scheiden

Klik hier voor algemene informatie over echtscheiding, scheiden bij geregistreerd partnerschap of zonder samenlevingscontract. Zie de checklist voor wat er in concrete gevallen geregeld moet worden.

Informatie en hulp in Zoetermeer is beschikbaar via Scheidingspunt Zoetermeer. Op deze site staan ook de landelijke hulporganisaties. Het fysieke inlooppunt van Scheidingspunt Zoetermeer is Meerpunt (het Zoetermeerse "Centrum voor Jeugd en Gezin")

Jongeren Informatie Punt (JIP)

Het JIP is er voor jongeren tot en met 27 jaar. Het JIP biedt hulp bij heel veel soorten problemen. O.a. op het gebied van relaties, geld, drugs, huisvesting, bij zwangerschap, onderwijs, gevoelens en gedachten en nog veel meer. Kijk voor meer informatie op de website van JIP Haaglanden. Onderaan de homepagina staan de contactgegevens, waaronder ook die van JIP Zoetermeer. Het JIP Zoetermeer is gevestigd in het Stadhuis Forum op de 2e etage. In verband met Corona is er voorlopig geen open spreekuur meer. Wel kan je telefonisch contact opnemen en een afspraak maken. Bellen kan van maandag tot en met vrijdag van 13.00 - 17.00 uur op 070-2053500.

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Een kind dat gezond en veilig opgroeit, dat wil toch iedere ouder? De Jeugdgezondheidszorg ondersteunt hierbij met advies, ideeën, of hulp. Ondersteuning bij alles wat maar belangrijk is bij de groei en ontwikkeling van het kind, in zijn/haar gezin. Voor de regio Zuid-Holland West (waar Zoetermeer onder valt) is Helena Wassenaar de contactpersoon. Bellen kun je met 088-0549999 of mail naar info@jgzzhw.nl.

Opvoedpoli

Bij de Opvoedpoli werken specialisten met verschillende achtergronden. Zij werken samen om kinderen, jongeren en hun ouders hulp te bieden. Op doorverwijzing van de huisarts of gecertificeerde instelling kan men zich melden bij de Opvoedpoli. Klik hier voor de website van de Opvoedpoli.

Gilde Samenspraak

Gilde Samenspraak Zoetermeer brengt Nederlandse vrijwilligers in contact met anderstaligen. Het doel is het vergroten van de taalvaardigheid en daarmee de zelfredzaamheid en participatie van anderstaligen. Door met elkaar in gesprek te komen, leren anderstaligen de Nederlandse taal beter begrijpen en spreken. Voor informatie zie de website van Gilde Samenspraak.