Hulporganisaties (maatschappelijk) - Leiden

Uit SchuldhulpHulp
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Binnen Leiden zijn er de volgende hulporganisaties die gerelateerd zijn aan schuldhulpverlening. We hebben ze ingedeeld in drie groepen:
  • Organisaties die financiële of uitgavenbesparende ondersteuning verlenen
  • Organisaties die sociaal maatschappelijke ondersteuning verlenen
  • Organisaties rond wonen en huisvesting

Op deze pagina staan alleen organisaties uit Leiden of de regio rond Leiden. Voor landelijke voorzieningen/organisaties zie de Hoofdpagina.

Wil je snel weten waar iemand recht op heeft gebruik dan de Nibud Site BerekenUwRecht. Hier kun je snel vinden waar je (financieel) gebruik van kunt maken

Voor Elkaar Leiden
Humanitas

Financiële of Uitgavenbesparende ondersteuning

Algemeen

Gemeente Leiden

De gemeente Leiden kent het Servicepunt werk en Inkomen. Hier kunnen aanvragen worden gedaan voor bijstand, bijzondere bijstand of andere regelingen die door de gemeente worden uitgevoerd zoals aanvragen WMO of PGB. Op deze pagina is meer informatie te vinden over aanvullende regelingen die de gemeente Leiden uitvoert.

Stadsbank

Hebt u financiële problemen? Met de juiste hulp komt u sneller uit de zorgen en hebt u weer rust. Hebt u (nog) geen schulden maar wel geldzorgen? Of hebt u vragen over geld? Ook dan kunt u bij de Stadsbank terecht. Voor meer informatie klik hier.

Bijstand en schuldhulp voor ondernemers

Tegenwoordig (2023) heeft de Stadsbank ook een eigen zelfstandigenloket. Je kan je daarvoor ook hier aanmelden.

CAZIS fiscale hulp voor belastingen en toeslagen

Cazis Fiscale Hulp verstrekt in verschillende gemeenten eenvoudige fiscale hulp aan minima, vooral aan mensen in een schuldhulp traject. Doorgaans leiden twee op de drie gesprekken tot teruggave. Bij voorkeur aanmelden via Stadsbank; dan is de hulp gratis. Voor meer informatie klik hier

Steun bij het invullen van de belastingaangifte

Naast de steun die CAZIS biedt, kan je ook in diverse buurthuizen steun krijgen van Incluzio Leiden tussen half maart en half april. Er is ook weer een belastingspreekuur op verschillende vestigingen van de bibliotheek in Leiden in april. Je moet daarvoor een afspraak maken.

Bewindvoerders

Op deze pagina staat een overzicht van bewindvoerders die deelnemen aan het convenant dat de gemeente Leiden in 2020 heeft afgesloten.

Humanitas Thuisadministratie Leiden en Duin en Bollenstreek

Humanitas Thuisadministratie helpt je je financiën en administratie op orde te brengen én te houden. Voor meer informatie klik hier.

Schuldhulpmaatje Leiden

SchuldHulpMaatje is een interkerkelijk initiatief en werkt met gecertificeerde SchuldHulpMaatjes. SchuldHulpMaatje wordt landelijk ondersteund door het Servicepunt SchuldHulpMaatje. Wij bieden hulp aan mensen in financiële nood.Schuldhulpmaatje Leiden is er voor iedereen in Leiden e.o., met inkomsten en vast adres die financieel in de knel zit of dreigt te komen. Voor meer informatie klik hier

Juridisch loket

Het Juridisch Loket is een onafhankelijke, door de overheid gesteunde organisatie, die iedereen met een juridische vraag helpt. De adviezen zijn gratis. Voor adviezen kan gebeld worden, een mail gestuurd of gechat via de website of het loket worden bezocht. Het Juridisch loket kan ook helpen zoeken naar een geschikte advocaat of mediator.
Voor wie: Iedereen met juridische vragen. Voor meer informatie klik hier

Rechtswinkel Leiden

Rechtvaardigheid is niet vanzelfsprekend. In de meeste gevallen is het ook vrij prijzig! Om iedereen een gelijke kans te bieden, is het advies van de Rechtswinkel kosteloos. Zo kunnen mensen met kleine problemen of grote vragen bij onze rechtswinkel in Leiden terecht. Om dit te doen werkt de Leidse rechtswinkel met vrijwillige juridische adviseurs. Zij zijn studenten aan de Universiteit Leiden in een gevorderde fase van hun studie. Daardoor zijn zij uitstekend in staat uw belangen te behartigen. De rechtswinkel heeft zeven afdelingen, met ieder een gespecialiseerde adviseur. Zo voorkomen we generalisering en is de kwaliteit van het advies gewaarborgd. Voor meer informatie klik hier.

Voedselbank Leiden en Omstreken

De Voedselbank deelt wekelijks voedselpakketten uit als noodhulp aan mensen die financieel niet rond kunnen komen. De Voedselbank Leiden e.o. heeft twee uitdeelpunten in Leiden.
Voor verdere informatie zie hier

Specifieke fondsen

Dress for Success

De missie van Dress for Success® is vrouwen en mannen in staat te stellen economische onafhankelijkheid te bereiken, met een ondersteunend netwerk, professionele kleding en de ontwikkeling van vaardigheden om beter te functioneren in hun werk en persoonlijk leven.Dress for Success is een internationale organisatie met meerdere filialen in Nederland, o.a. in Leiden. Voor meer informatie klik hier.

Nationaal Fonds Kinderhulp

Kinderhulp helpt kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar die in ons land opgroeien in armoede.Dit doen we door simpele dingen, waar andere instanties niet mee kunnen helpen, tóch mogelijk te maken. Dit doen we altijd via maatschappelijke organisaties. Bijvoorbeeld een maatschappelijk werker, bewindvoerder, wijkteam van de gemeente of jeugdhulpverlener. Zij weten welke kinderen echt onze hulp nodig hebben en kunnen bij ons een aanvraag voor een kind indienen. Voor meer informatie klik hier.

Opleidingskosten vrouwen

Het Betsy Perk Opleidingsfonds - geeft fin. ondersteuning aan vrouwen, mits deze zicht biedt op econ. zelfstandigheid. Voor meer informatie klik hier.

Speelgoedbank

Stichting Speelgoedbank Leiden verstrekt goed, bruikbaar en soms nieuw speelgoed aan kinderen van 0 tot en met 12 jaar in Leiden e.o., waarvan de ouders of verzorgers tijdelijk van het laagste inkomen in de maatschappij leven. Kijk hier hoe het werkt.

Stichting Leergeld Leiden en Omstreken

Stichting Leergeld Leiden en Omstreken ondersteunt kinderen die in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude, Teylingen, Lisse, Hillegom of Noordwijk wonen, in de leeftijd van 4 tot 18 jaar “of zolang zij naar de middelbare school gaan”. De ouders van deze kinderen hebben een laag inkomen, tot 120% of 130% van het wettelijk sociaal minimum (afhankelijk van de woonplaats). Voor meer informatie klik hier.

Stichting Urgente Noden

De Stichting stelt zich ten doel financiële steun te verlenen aan individuen in gevallen waarin reguliere hulpverlening niet mogelijk of ontoereikend is. De hulp is in de vorm van een eenmalige gift. Er kunnen aanvragen gedaan worden op het gebied van woninginrichting, stoffering, incidenteel levensonderhoud, medische kosten, studie/schoolkosten, koelkast, kleding, activiteiten voor kinderen enzovoort. SUN Leiden heeft van de gemeente Leiden en van verschillende geldgevende fondsen financiële toezeggingen gekregen. Dit geld is bestemd voor Leidse inwoners met een financieel probleem.Alleen instellingen voor maatschappelijke dienstverlening kunnen voor mensen die in Leiden en/of de omliggende gemeenten wonen een aanvraag indienen.Voor meer informatie klik hier.

Stichting Wens die Regeert

De stichting Wens Die Regeert verleent hulp aan mensen die zelf financieel niet rond kunnen komen in gevallen waarin voorliggende wettelijke voorzieningen niet mogelijk of niet ontoereikend zijn. Het gaat hierbij niet om hulp door het bieden van eenmalige financiële giften en/of het aflossen van schulden, maar om hulp in de vorm van goederen op grond van iemands bijzondere situatie naar oordeel van het bestuur. Instellingen voor maatschappelijke dienstverlening kunnen voor mensen uit de Leidse regio een aanvraag indienen.  Voor meer informatie klik hier.

De Leidsche Maatschappij van Weldadigheid

Het doel van de Stichting Leidsche Maatschappij van Weldadigheid (LMvW) is het verlenen van steun ter voorkoming van verval tot armoede, tot het volgen van onderwijs en voorts in alle gevallen, waarin naar het oordeel van het bestuur der Stichting het verlenen van hulp uit oogpunt van maatschappelijke behoefte daaraan gerechtvaardigd is, in het bijzonder in die gevallen, waarin geen of naar het oordeel van het bestuur onvoldoende bijstand van overheidswege wordt verleend. Voor meer informatie klik hier.

Vrienden van Rivierduinen

Stichting Vrienden van Rivierduinen verleent, waar mogelijk, financiële hulp aan cliënten in de GGZ die door omstandigheden in een (noodsituatie) zijn geraakt en die geen beroep meer kunnen doen op wettelijk voorliggende voorzieningen. Voor meer informatie klik hier.

Volwassenenfonds Sport en Cultuur in Leiden en Leiderdorp

Een fonds waarbij per deelnemer € 250,00 per jaar beschikbaar wordt gesteld voor sport en/of cultuur activiteiten mits men voldoet aan de voorwaarden die door de betreffende gemeente zijn opgesteld. Dit kunnen dus meerdere activiteiten in 1 jaar zijn met het budget van € 250,00, het kan ook zo zijn dat de activiteit het budget van € 250,00 overschrijdt waarbij de deelnemer dan zelf een stukje eigen bijdrage heeft. Voor meer informatie klik hier.

Aanvragen via de coördinatoren van Humanitas Thuisadministratie dan wel Schuldhulpmaatje.

Sociaal Maatschappelijke ondersteuning

Sociale wijkteams

Het Sociaal wijkteam Leiden is er voor iedereen met vragen of zorgen. U kunt bij ons terecht met vragen of problemen over uw relatie en gezin, over wonen, werken en geldzaken of verlies en rouw. Ook kunnen wij helpen bij ruzie en geweld, met psychische gezondheid of met zelfstandig leven.In Leiden zijn er zeven sociale wijkteams. Deze zijn verspreid over de stad. Op deze pagina kun je bekijken bij welke locatie je terecht kunt. Meer informatie kun je hier vinden.

GGD Hollands midden/Veiligheidshuis Hollands Rijnland

Als er sprake is van iemand die hulp mijdt, overlast bezorgt (i.g.v. acute overlast politie inschakelen) dan kan contact worden opgenomen met het Veiligheidshuis Hollands Rijnland (tfn 088-308 3620). Ook kan met het Veiligheidshuis contact worden opgenomen voor advies. Meer informatie over het Veiligheidshuis kun je hier vinden (link mogelijk niet correct beveiligd). Per 1/1/2021 is de naam gewijzigd. Tot die datum was de organisatie bekend onder de naam Meldpunt Zorg en Overlast.

Veilig thuis

Hoewel geen lokale organisatie vermelden we Veiligthuis.nl hier toch. In geval van een (vermoeden) van geweld (verbaal of fysiek) in een gezin kun je contact opnemen met Veiligthuis.nl. Zij kunnen adviseren, ingrijpen(indien nodig) of doorverwijzen. Natuurlijk kun je ook contact opnemen met bijvoorbeeld Wijkteam of de coördinatoren. Hier vind je aanvullende informatie.

Verslavingshulp

Alcohol

Anonieme Alcoholisten Leiden organiseert groepsbijeenkomsten voor mensen die willen stoppen met drinken en elkaar willen steunen in het streven om vrij van alcohol te blijven. Voor meer informatie, bezoek de site van AA - er zijn groepen voor verschillende talen (Nederlands, Engels en Pools en ook een on-line groep).

De organisatie Al-Anon ondersteunt familie en vrienden van alcoholverslaafden mede door het organiseren van gespreksgroepen.

Overige verslavingen

Brijder, specialist in verslavingszorg, is er voor iedereen, van jong tot oud, met een lichte of ernstige verslaving. Ze richten zich op het voorkomen en behandelen van verslaving met bijkomende problematiek en op het verbeteren van de kwaliteit van leven. Meer informatie kun je hier vinden.

Aemosa

Aemosa biedt ondersteuning aan hulpvragers vanaf 18 jaar met psychische, psychiatrische en/of verslavingsproblemen. Wij werken herstelondersteunend gericht op de kwaliteit en tevredenheid van de hulpvrager. Op deze wijze ondersteunen wij de hulpvrager om inhoud te geven aan hun leven en hun leven weer leefbaar te maken. Voor meer informatie, klik hier.

Voor Elkaar Leiden

Stichting Voor Elkaar Leiden en omstreken biedt met hulp van veel vrijwilligers aanvullende hulpaan kwetsbare burgers in Leiden en omstreken- ongeacht afkomst en levensovertuiging –Ze brengt diverse lokale organisaties bij elkaar, o.a. SchuldHulpMaatje, JobHulpMaatje, HipHelpt, Fietskliniek e.a. Meer informatie kun je hier vinden

Humanitas Rijnland

Humanitas Rijnland biedt ondersteuning aan mensen met geldzorgen door hen te ondersteunen bij hun thuisadminsitratie. Daarnaast bieden ze begeleiding bij:

  • Home start - begeleiding van jonge gezinnen
  • Jongerenmaatjes - begeleiding van jongeren tussen de 10 en 20
  • Steun bij verlies - begeleiding van mensen die een dierbare hebben verloren
  • Begeleide Omgangsregeling - begeleiding van gescheiden ouders met kinderen.

Hier kun je meer informatie vinden.

Incluzio en Een Goede Buur

Incluzio staat voor een samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet. Om dat te bereiken ondersteunt Incluzio mensen die daarbij hulp nodig hebben, zodat zij zelf hun leven kunnen inrichten en leiden zoals zij het zelf willen. Dat is het doel. Sinds juli 2020 is Incluzio werkzaam in Leiden. Team Noord en Boerhaave werkt vanuit Huis van de Buurt de Kooi, Driftstraat 49.
Hier kunt u meer informatie vinden.

Thuiszorg Libertas

Al meer dan 60 jaar ondersteunt Libertas de inwoners van Leiden met thuiszorg en bieden we een woonomgeving voor wie niet meer thuis kan wonen. Voor meer informatie klik hier

Radius Welzijnswerk

Radius doet diverse dienstverlening voor ouderen, mensen met een handicap, chronisch zieken en mantelzorgers. Dit kan ook steun bij het beheer van de financiën omvatten. Het werkgebied is met name Leiden en Oegstgeest. Personenalarmering ook in de wijdere omgeving. Hier kun je meer informatie vinden.

Centrum Autisme, Jongeren en Volwassenen

Ik kan deze organisatie niet meer vinden. Mogelijk is meer informatie te vinden via GGZ "Rivierduinen".
Centrum Autisme is een gespecialiseerd kenniscentrum op het gebied van autismehulpverlening en is onderdeel van Rivierduinen. De hulpverlening van de locatie in Leiden richt zich op volwassenen met een autistische stoornis en op de mensen in hun directe omgeving: onder meer ouders, partners en andere gezinsleden en hulpverleners of begeleiders die betrokken zijn bij de dagelijkse zorg.
Voor wie Volwassen met een autistische stoornis en de mensen in hun directe omgeving.

Alzheimer Café

Het Alzheimer Café is de plek om informatie te krijgen en ervaringen uit te wisselen over dementie. Het Café is vrij toegankelijk voor mensen met dementie, partners, familie, zorgverleners en andere belangstellenden. Voor meer informatie klik hier.

Hulp bij klusjes (Stichting HIP)

De stichting HIP maakt onderdeel uit van VoorElkaarLeiden. Zijn er klusjes in of om het huis (computer, iets ophangen etc). dan kun je de vrijwilligers van de Stichting HIP inschakelen. Hier kun je meer informatie vinden

Repaircafé Leiden

Repaircafé Leiden is een organisatie waar vrijwilligers kapotte spullen repareren. Onder begeleiding van ervaren vrijwilligers kun je zelf je kapotte apparaat repareren. Indien onderdelen nodig zijn kunnen deze tegen kostprijs worden gekocht. Hier kun je meer informatie vinden (link is niet correct beveiligd).

Stichting MEE

MEE zet zich in voor mensen met een beperking en voor hun netwerk. Op alle levensgebieden en in alle levensfasen, zodat zij naar vermogen kunnen meedoen in de samenleving. Want meedoen is een mensenrecht. Mee werkt ook via de Wijkteams. Hier kun je meer informatie vinden.

Present (Vrijwilligers Centrale)

Present is een organisatie die mensen helpt om vrijwilligerswerk te kunnen gaan doen.De kloof tussen de bereidheid iets te ondernemen en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel mensen (te) groot. Present helpt hierbij. Graag aanvraag via coördinator indienen. Hier kun je meer informatie vinden.

Gilde SamenSpraak Leiden (taaltraining)

Gilde SamenSpraak Leiden e.o. wil anderstaligen en Nederlanders gelegenheid bieden elkaar te ontmoeten om Nederlands te spreken en de cultuur van elkaar te leren kennen. Taalmaatjes spreken een keer per week af om minimaal één uur op ongedwongen wijze Nederlands te spreken en elkaar iets te vertellen over de cultuur in hun vaderland. Hier kun je meer informatie vinden.

De Zonnebloem

De Zonnebloem zet zich in om mensen met een lichamelijke beperking een onvergetelijke tijd te bezorgen. Zodat ook zij volop van het leven kunnen genieten. Meer informatie kun je hier vinden

Leger des Heils

Korps Leiden, Groensteeg 66, 071 - 512 85 32. O.a. buurt huiskamer, inzameling kleding. Voor meer informatie klik hier.

Wonen

Dakloosheid - De Binnenvest

De Binnenvest biedt mogelijkheden in geval van dakloosheid of tijdelijke huisvesting.Als dakloosheid dreigt of dreigt het te worden, kan De Binnenvest je helpen met opvang en/of ambulante begeleiding. Heeft de verhuurder aangegeven dat een klant het huis uit moet? Of weet je om een andere reden op welke datum je dakloos gaat worden? Kom zo snel mogelijk langs. Hoe eerder je aanklopt, hoe beter we kunnen helpen. Misschien kunnen we samen zelfs voorkomen dat je je huis kwijtraakt. Voor meer informatie klik hier.

Woningbouwvereniging Portaal

Portaal wil bereiken dat mensen het liefst wonen in een huis van Portaal. Dat doen we door te bouwen aan kansrijke buurten waar mensen zich thuis voelen.Dit staat centraal in het werk dat we dagelijks doen. Zo werken we samen binnen onze eigen organisatie, maar ook met andere organisaties. Elke dag zijn we bezig voor onze huurders en de buurten waarin zij wonen. Voor meer informatie klik hier.

Woningbouwvereniging De Sleutels

We zijn met ruim 85 collega’s. Samen zorgen we ervoor dat we de 8.000 huishoudens die een woning bij ons huren een goed thuis bieden. Een goed thuis betekent een goede woning in een aantrekkelijke wijken. Onze dienstverlening is hierop gericht. We onderhouden, isoleren en repareren uw woning. Een goed thuis is meer dan een goede woning alleen. Ook de directe woonomgeving heeft hier een belangrijke rol in. De sfeer in uw wijk wordt vooral door de bewoners bepaald. Wij ondersteunen daar graag in. Bijvoorbeeld door aan elke wijk een wijkbeheerder te koppelen, die bewoners persoonlijk kent. Voor meer informatie klik hier.

Woningbouwvereniging Ons Doel

De informatie over Ons Doel staat zeer verspreid over hun website.

Geschillencommissie Woningcorporaties

Naast de landelijke Huurcommissie kunt u, als u in Leiden woont en huurt bij De Sleutels, Ons Doel of Portaal, ook terecht bij de Geschillencommissie Leidse Woningcorporaties als u een probleem heeft waarover u niet met uw verhuurder tot een oplossing kan komen.

Studentenhuisvesting DUWO

DUWO heeft meer dan 33.000 studentenkamers en woningen in Amsterdam, Amstelveen, Delft, Den Haag, Deventer, Haarlem, Hoofddorp, Leiden en Wageningen. Ons woningaanbod vind je op ROOM.nl, het online platform voor studentenwoningen. Voor meer informatie klik hier.

Ook handig

Waar vind ik voorzieningen?

Op deze plattegrond van de gemeente vindt u waar allerlei nuttige voorzieningen te vinden zijn.