CJIB

Uit SchuldhulpHulp
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het CJIB is belast met de incasso van de volgende typen boetes:

Schulden bij het CJIB vinden

Op deze site kun je met je DigID eventuele schulden bij het CJIB vinden.

Administratieve sanctie voor verkeersovertredingen

Dit zijn boetes/sancties die vooral te maken hebben met verkeersovertredingen etcetera. Voor de actuele bedragen kun je [pagina] van de ANWB gebruiken.

Strafbeschikkingen, transacties en strafrechtelijke boetes

Dit zijn boetes die worden opgelegd in geval van strafrechtelijke overtredingen (bijvoorbeeld een mishandeling). Dit levert sowieso een aantekening in het strafregister op.

Ontnemingsmaatregel

Dit zijn gerechtelijke uitspraken waarbij iemand wordt veroordeeld om financieel voordeel als gevolg van criminele activiteiten van de dader te ontnemen.

Schadevergoedingsmaatregel

Dit zijn door de rechter of Officier van Justitie opgelegde schadevergoedingen aan de daders ten gunste van de slachtoffers.

CAK

Als je je premie voor de basiszorgverzekering niet hebt betaald, word je overgedragen aan het CAK.De incasso van de bestuurlijke premie voert het CJIB uit. Klik hier voor deze bijzondere regeling.

Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW)

Als je in het bezit bent van een voertuig dat geregistreerd staat bij de RDW (In het algemeen elk vervoermiddel dat voorzien is van een kentekenplaat) en dit is niet verzekerd of de datum van de APK is verlopen, dan legt de RDW een administratieve boete op. Inning wordt uitgevoerd door het CJIB. Op deze pagina wordt uitgelegd hoe je in dat geval het beste kunt handelen.

Geen geld om vordering te betalen

Wat zijn de mogelijkheden in geval er onvoldoende geld is om de CJIB-vordering te betalen? Neem dan telefonisch contact op met het CJIB of de instantie namens wie het CJIB invordert, leg de situatie uit en laat weten dat het gezin wordt begeleid door een hulpverlener namens Schuldhulpmaatje Nederland. Doe dit altijd samen met (en niet namens) de cliënt en zorg ervoor dat je ondersteunende documenten als budgetplan en/of Schuldenoverzicht gereed hebt of binnen afzienbare tijd gereed hebt. Overleg ook met de medewerker of het handig is contact op te nemen met de organisatie namens wie het CJIB int, zoals bijvoorbeeld de RDW voor aanvullende maatregelen. De volgende mogelijkheden zijn er, zo lang de vordering niet in handen is gegeven van een deurwaarder.

Betalingsregeling

Nieuw vanaf 1 december 2022:

Mensen met betalingsachterstanden bij DUO, CJIB en CAK kunnen vanaf 1 december 2022 met deze instanties één betalingsregeling afsluiten. De aflossing van die betalingsachterstanden kunnen zij zo in één keer regelen. Het CJIB voert als Rijksincasso-organisatie deze Betalingsregeling Rijk uit. Vanaf volgend jaar wordt de Betalingsregeling Rijk met meer overheidsinstanties stapsgewijs uitgebreid.

Met het CJIB is het mogelijk een betalingsregeling af te spreken. Voorwaarden voor een betalingsregeling zijn:

  • Betalingsregeling leidt tot volledige betaling
  • Vordering bedraagt meer dan € 75 (prijspeil 2022)
  • Er is nog geen deurwaarder ingeschakeld
  • Er is geen ander dwangmiddel (zoals bijvoorbeeld inneming rijbewijs) ingezet
  • Een eerdere betalingsregeling in de afgelopen 12 maanden is met succes afgerond

Het CJIB hanteert een standaard voor het maken van een betalingsregeling, zoals bijvoorbeeld de duur van de regeling. In het algemeen bedraagt deze 12 maanden. Indien deze standaardregeling onvoldoende soelaas biedt (bijvoorbeeld vanwege onvoldoende afloscapaciteit), kan om een maatwerkoplossing worden gevraagd met een maximale duur van 72 maanden.

Tip

Neem voor de inning van de bestuursrechtelijke premie van het CAK en administratieve boetes van de RDW contact op met deze organisaties. Hier is het CJIB slechts uitvoeringsorgaan zonder beleidsvrijheid om de vordering te wijzigen.

Uitstel van Betaling

Een andere mogelijkheid is om uitstel van betaling te vragen. Als uitstel wordt verleend, stopt het proces van automatisch verhogen van de bedragen die geïnd worden en koop je tijd. Per 1 april 2020 wordt het uitstel van betaling geformaliseerd met een noodstopregeling, waardoor de inning maximaal vier maanden wordt opgeschort en er geen verhoging van de boetes zal plaatsvinden. Criteria voor toekenning zijn:

  • Aanmelding bij de Gemeentelijke Schuldhulpverlening
  • Er is zicht op betaling van de boetes (eventueel in termijnen)

Als je onvoldoende tijd hebt om overzicht te krijgen, dus dat de vervaldatum van een boete dreigt te worden overschreden, is de ervaring dat het zinvol is met het CJIB contact op te nemen (ook als er geen sprake is van een beroep op de gemeentelijke schuldhulpverlening). In het algemeen wordt er dan uitstel van betaling verleend.

Terugdraaien verhoging

Het CJIB heeft de mogelijkheid in schrijnende gevallen de verhoging van bijvoorbeeld verkeersboetes terug te draaien. Kwijtschelding van boetes is niet mogelijk, terugdraaien/kwijtschelden van de verhoging van de vordering wel. Lukt dit in eerste aanleg niet, vraag dan naar de afdeling schrijnendheid. Zij kunnen meer.

Let op: Wat betreft uitstel van betaling en terugdraaien van de verhoging geldt dat dit afhankelijk is van de persoonlijke situatie van de cliënt. Hier vindt dus van geval tot geval beoordeling plaats en is er geen zekere uitkomst over de kans van slagen.

Bijzonderheden

  • Mocht betaling niet lukken dan kan het CJIB zonder en met juridisch dwangbevel (hierbij wordt de deurwaarder ingeschakeld) beslag laten leggen op inkomen of banktegoed. Mocht er onvoldoende geld zijn dan kan gebruik worden gemaakt van gijzeling, ontneming rijbewijs etc.
  • Administratieve boetes kunnen worden meegenomen in een minnelijke regeling (tegen finale kwijting). Voor de andere sancties (Geldboetes die door de rechter zijn opgelegd, Strafbeschikkingen, Ontnemingsmaatregelen en Schadevergoedingen) is dit niet mogelijk. In geval van een WSNP traject is het mogelijk in bepaalde gevallen om sancties wel mee te nemen in de sanering waarbij deze vervallen als de schone lei wordt uitgesproken. Wat wel mogelijk is is dat de betalingsverplichting aan het CJIB gedurende de sanering (WGS of WSNP) wordt stopgezet en de verplichting tot betaling na de sanering weer wordt start. Op deze pagina bij het CJIB kan een overzicht worden opgevraagd van evt. niet saneerbare vorderingen.

Meer informatie

Voor meer info kun je terecht op de site van het CJIB of Schuldinfo