Banken en Verzekeraars

Uit SchuldhulpHulp
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Banken en verzekeraars nemen een bijzonder positie in ten opzichte van hun klanten. Ze lijken een beetje op de Nutsbedrijven, doordat ze hun diensten bij achterstanden kunnen stopzetten waardoor de cliënt geen gebruik meer kan maken van hun diensten, zoals betalen of dekking geven tegen schades. Uitzondering hierop vormen de zorgverzekeraars, die de dekking van de basisverzekering niet kunnen stopzetten.


Banken

Banken zijn de spil in het betalingsverkeer. Is er sprake van achterstand op een krediet of wordt bijvoorbeeld de roodstand op een salarisrekening niet regelmatig opgeheven dan kan het krediet worden opgezegd. Zodra er in zo'n geval salaris wordt gestort op een rekening, dan wordt hiermee het krediet of de roodstand verminderd. Per 1 januari 2021 is een nieuwe regeling van kracht geworden, waardoor banken alleen maar het meerdere boven het zogenaamde beslagvrije bedrag hiervoor mogen aanwenden.

Beslagvrij bedrag

Ook voor banken geldt het beslagvrije bedrag. Indien er schulden zijn dan mag de bank in geval van achterstand alleen het bedrag op de rekening boven het beslagvrije bedrag gebruiken om daarmee de schuld af te lossen.

In onderstaande tabel staan de bedragen voor 2021:

Gezinssamenstelling Beslagvrij bedrag
Alleenstaande € 1661.40
Alleenstaande met kind(eren) jonger dan 18 jaar € 1779.52
Gehuwden zonder kinderen jonger dan 18 jaar € 2199.34
Gehuwden met kind(eren) jonger dan 18 jaar € 2317.45

Roodstand op de Salarisrekening

Soms wordt maximaal gebruik gemaakt van de roodstand op een rekening en wordt deze bij niet nakomen van de regels ingetrokken. Effect is dan dat zodra er salaris op een rekening wordt gestort, er onvoldoende geld is voor uitgaven in de lopende of komende maand. In zo'n geval kan het helpen een tweede rekening bij een andere - lees: niet de huidige bank - te openen en hierop salaris te laten storten, zodat er ruimte is om de vaste lasten te betalen. De voormalige huisbank behoudt natuurlijk zijn vordering en kan die als "gewone" crediteur innen. Op deze pagina wordt hier verder op ingegaan.

Fraude met de bankrekening

Constateert een bank dat er fraude (of een vermoeden van fraude) met een bankrekening is gepleegd, dan wordt de klant opgenomen in het IVR {{#tip-text: IVR | Interne Fraude Registere} van de bank en evt ook het EVR: het frauderegister waarin de fraudemeldingen van alle banken zijn opgenomen en zijn te raadplegen en dat ook een koppeling met het CIS heeft. Als registratie bij het EVR aan de orde is heeft dat als effect dat ook rekeningen bij andere banken waar de cliënt klant is worden geblokkeerd of beëindigd. Indien iemand in het EVR register wordt geregistreerd, is dit voor de duur van acht jaar. Gedurende deze periode is het openen van een nieuwe rekening moeilijk. Bij registratie in het IVR gelden per bank andere beleidsregels en dan is het effect klein omdat alsnog bij een andere bank een rekening kan worden geopend. Voordat een bank tot registratie overgaat, moet er overduidelijk en onomstotelijk bewijs of vermoeden van fraude zijn dat deze fraude ook daadwerkelijk door de klant gepleegd is.

Basisrekening

Als de bankrekening wordt beëindigd of geblokkeerd, dan heeft iemand op dat moment dus geen rekening meer en kan dus niet meer deelnemen aan het betalingsverkeer. Omdat je zonder bankrekening niet kunt leven, kan een Basisrekening worden geopend. Iedereen heeft recht op een Basisrekening. Een aantal banken (ABN AMRO, ING Bank, Rabobank, SNS Bank en Triodos) hebben aangegeven mee te werken aan een Basisrekening. Er kunnen wel aanvullende en zware voorwaarden worden gesteld. Een andere mogelijkheid is een basisrekening aan te vragen via een erkende hulpverleningsorganisatie. In het algemeen is het raadzaam in deze situatie direct Beschermingsbewind aan te vragen om zo zo snel mogelijk weer te kunnen beschikken over een bankrekening en de financiële huishouding op orde te krijgen.

Bezwaar en beroep

Tegen een opname in het EVR-register kan binnen zes weken bezwaar worden gemaakt bij de bank die de fraude heeft geconstateerd of vermoed.

Einde van de registratie

Eind van de registratie vindt plaats door:

  • Erkennen van het bezwaar tegen de opname in het EVR-register
  • Juridische uitspraak na niet erkennen bezwaar/vrijspraak bij de behandeling van de fraudezaak
  • Acht jaar na registratie in het register

In de rechtspraak wordt de termijn van acht jaar te lang gevonden en is het raadzaam hierover juridisch advies in te winnen om na te gaan of deze termijn voor de cliënt kan worden verkort.

Basisbankrekening

Zonder betaalrekening is het niet mogelijk om deel te nemen in het het dagelijks betalingsverkeer. Mensen worden zo maatschappelijk uitgesloten omdat je geen geld meer kunt ontvangen en ook niets meer kunt betalen. De Nederlandse Banken en de Nederlandse Vereniging van Banken hebbenin 2001 in overleg met hetministerie van Financienen het Leger des Heils afspraken gemaakt dat iedereen moet kunnen beschikken over een betaalrekening. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Convenant Basisbankrekening. Inmiddels hebben zich al meerdere organisaties bij dit Convenant aangesloten.


Een basisbankrekening is een betaalrekening waar iedere volwassene in Nederland, maar ook in de rest van de EU, recht op heeft om mee te kunnen doen in de samenleving. Het is een betaalrekening voor iedereen. Op de website van de basisbankrekening staat in een stappenplan beschreven hoe je weer een nieuwe basisbankrekening kunt aanvragen.

Verzekeren

Bij verzekeren zijn er een aantal regimes die van toepassing zijn. De meest voorkomende behandelen we hier. Ook kan het voorkomen dat er een combinatie van twee verzekeringen is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een kapitaalverzekering gekoppeld aan een overlijdensrisicoverzekering. De eerste keert onafhankelijk van de situatie op een bepaalde datum uit, de tweede dient dan om een risico (bijvoorbeeld een overlijden) af te dekken. Deze twee verzekeringen kunnen aan elkaar gekoppeld zijn. In dat geval is de stelregel bij niet nakomen van de betalingsregeling uit te gaan van een risicoverzekering. Omdat dit van verzekering tot verzekering kan verschillen is het advies in die situatie de polis er op na te slaan. Dat is sowieso altijd een goede aanvulling op de informatie op deze pagina.

Kapitaalverzekeringen

Kapitaalverzekeringen zijn verzekeringen waarbij kapitaal wordt uitgekeerd op een bepaald moment. Wordt er niet meer ingelegd in een verzekering, dan stopt deze niet. Alleen stopt natuurlijk wel de waardeopbouw in de verzekering wat betreft de inleg. De waardeopbouw van het ingelegde geld blijft wel doorlopen. Eventueel kan de verzekering worden afgekocht en het ingelegde geld uitgekeerd. Dit is in het algemeen in het nadeel van de klant, omdat extra kosten in rekening worden gebracht. Daarnaast dient er in sommige gevallen ook rekening mee te worden gehouden dat uitkering kan leiden tot fiscale invordering, als de inleg wordt gezien als uitgesteld inkomen.

Ook een uitvaartpolis is een kapitaalverzekering. Deze keert altijd uit, hoewel het moment van uitkeren van tevoren niet vaststaat, maar wel zeker is (het overlijden van de verzekeringnemer).

Aandachtspunten:

Bij kapitaalverzekeringen kunnen aanvullende dekkingen zijn afgesloten, zoals premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid, arbeidsongeschiktheidsuitkering, etcetera. Ook hier geldt dat de polis hier duidelijkheid over kan verschaffen.

Risicoverzekeringen

Risicoverzekeringen zijn verzekeringen die een onvoorzien nadeel kunnen opvangen. Denk hierbij aan inboedelverzekering, autoverzekering, etcetera. Uitgangspunt is dat de premie bij vooruitbetaling verschuldigd is. Wordt hier niet aan voldaan (of worden andere voorwaarden geschonden, zoals fraude/misbruik), dan vervalt meestal de dekking van de verzekering. De verzekeringsmaatschappij hanteert meestal een coulant incassobeleid, maar de verzekeringsmaatschappij is gerechtigd in geval van schade tijdens de periode van wanbetaling niet uit te keren (de dekking wordt op basis van de polisvoorwaarden en zonder aankondiging opgeschort). Als de premiebetaling langere tijd niet plaatsvindt, zal de verzekeringsmaatschappij de klant uiteindelijk royeren. Dit kan gevolgen hebben voor de cliënt: mocht deze bij zijn huidige of andere verzekeraar deze verzekering (opnieuw) willen afsluiten, dan kan hij worden geweigerd vanwege een eerder royement.

Wanbetaling

Wanbetaling, misbruik/fraude, etcetera wordt namelijk bijgehouden in het Centraal Informatie Systeem van de verzekeraars. Soms lukt het wel een nieuwe verzekering te krijgen bij de huidige of een andere verzekeringsmaatschappij, maar meestal wel tegen ongunstigere voorwaarden (zoals jaarbetaling) of hogere premie. Mocht het helemaal niet lukken bij een reguliere verzekeringsmaatschappij een verzekering af te sluiten, dan kan dat (bijna) altijd wel bij De Vereende (wel tegen een hogere premie en vooruitbetaling van tenminste drie maanden premie). Dit geldt dus alleen bij royement bij een risicoverzekering en niet bij een kapitaalverzekering

Welke verzekering

Hoewel het iedereen bijna vrijstaat wel of geen risicoverzekeringen af te sluiten, is het advies in ieder geval altijd een WA-verzekering Particulieren af te sluiten. De kosten zijn laag in relatie tot. de geboden dekking. Voor andere verzekeringen dient bepaald te worden of de premie in verhouding staat tot de dekking of dat bijvoorbeeld een verzekering schade dekt die al elders wordt gedekt.

Aandachtspunten:

WA-verzekering vervoermiddel

Ieder geregistreerd voertuig (elk vervoermiddel met een kenteken) dat op de openbare weg staat, dient WA verzekerd te zijn. Is dit niet het geval, dan zal door de RDW (RijksDienst voor het Wegverkeer) een administratieve boete worden opgelegd. Meer uitleg hierover staat op deze pagina over de Rijksdienst voor het Wegverkeer.

Opstalverzekering

In geval van een eigen huis waarop een hypotheek rust, dient een opstalverzekering te zijn afgesloten. Is dit niet het geval, dan kan dit reden zijn voor een bank het hypotheekrecht op te eisen.

Zorgverzekering

Basisverzekering

In geval van achterstand in de betaling van de premie kan een zorgverzekeraar de vordering hierop overdragen aan een incassobureau of deurwaarder. Bijzonder is dat de dekking van de zorgverzekering blijft doorlopen. Als er meer dan zes maanden achterstand is op de premiebetaling basiszorgverzekering (dus niet op de aanvullende zorgverzekering!) wordt de crediteur overgedragen aan het CAK die de klant een hogere premie in rekening brengt. Dit is de zg. Wanbetalersregeling.  
Incasso kan dan ook plaatsvinden via inhouding op het salaris via het CJIB en directe inning van zorgtoeslag bij de belastingdienst). Om dit op te lossen dient een betalingsregeling te worden getroffen met de oorspronkelijke zorgverzekeraar. Na het afsluiten van de betalingsregeling stopt het CAK met incasseren. Om dubbele maandlasten te voorkomen is het handig de eerste maand van premiebetaling na het CAK mee te nemen in de betalingsregeling. Is de betalingsregeling succesvol beëindigd, dan wordt de crediteur afgemeld bij het CAK en een eventueel openstaande vordering bij hen kwijtgescholden wat betreft de administratieve boete. Is er een achterstand in de betaling bij een zorgverzekeraar, dan is het niet mogelijk over te stappen.

Aanvullende verzekering

In geval van achterstand in de betaling wordt de vordering in handen gegeven van een incassobureau/deurwaarder en op de normale wijze geïnd. De dekking van de verzekering stopt op het moment van wanbetaling. Eventueel kan dit bedrag ook worden meegenomen in de betalingsregeling voor de basisverzekering.

Eigen Risico

Eigen risico is een op zichzelf staande vordering en is op zich geen reden voor aanmelding bij het CAK. Invordering van achterstanden als gevolg van het niet betalen van het eigen risico vindt plaats via de gebruikelijke procedure (aanmaning, eventueel incassobureau, deurwaarder). In geval van wanbetaling van gespreide betaling van het Eigen Risico wordt deze regeling opgezegd en overgegaan op het in rekening brengen van het eigen risico per declaratie. Ontstaat door het opzeggen of na het opzeggen van deze regeling achterstand, dan geldt natuurlijk de eerder genoemde incassoprocedure. Ook dit bedrag kan worden meegenomen in de betalingsregeling voor de basisverzekering

Meer informatie

  • Op deze pagina staat aanvullende informatie over de wijze van incasso bij zorgverzekeringen en de maatregelen die dan worden getroffen.
  • Ook op deze pagina van Zorgkiezer staat aanvullende informatie.
Zie ook: Soorten Achterstanden