Lokale Belastingen

Uit SchuldhulpHulp
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Gemeenten en Waterschappen/Hoogheemraadschappen heffen lokale belastingen voor bijvoorbeeld het ophalen van huisvuil (afvalstoffenheffing), onderhoud aan riool of wegen, hondenbelasting of in geval van het waterschap het onderhoud aan dijken, zuiveringslasten, beheer van grondwater etc. Er wordt onderscheid gemaakt tussen belasting voor particulieren en bedrijven. Op deze pagina wordt alleen ingegaan op de lokale belastingen voor particulieren. Omdat de regelgeving wat betreft inning en uitvoering van gemeente tot gemeente kan verschillen wordt onderaan deze pagina verwezen naar pagina's waar de specifieke regelgeving voor de gemeenten vermeld staat. Hetzelfde geldt voor de aanvraagprocedure i.v.m. kwijtschelding. Voor dit laatste geldt echter wel dat de criteria landelijk bestaan. Vandaar dat die op deze pagina worden beschreven.Als je direct wilt weten hoe de inning van lokale belastingen in jouw gemeente is geregeld en hoe je kwijtschelding kunt aanvragen dan kun je op deze pagina nagaan hoe dat in jouw gemeente is geregeld


Aard en hoogte van de belastingen

Gemeentebelastingen

Gemeentebelastingen worden geheven in verband met gebruik of bezit van Woonruimte van ingezetenen van een gemeente. Voorbeelden van gebruik zijn zoals hierboven aangegeven afvalstoffenheffing, rioolbelasting of bezit van een hond. Voorbeelden van bezit zijn de Onroerend Zaakbelasting of rioolaansluitingsrecht. Welke belastingen worden geheven kan van gemeente tot gemeente verschillen. De hoogte van de belasting wordt per gemeente vastgesteld. Hierbij geldt dat het bedrag waarvoor je wordt aangeslagen afhankelijk is van de gezinsgrootte uitgaande van de registratie in de BasisPersoonsRegistratie. Bij de gezinsgrootte wordt er met twee categorieën gewerkt: één- en meerpersoonshuishoudens (hierbij tellen alleen personen ouder dan 21 jaar mee).


Waterschapsbelastingen

In Nederland zijn er 21 Waterschappen. Ze heffen lokale belastingen voor hun verzorginggebied, dat meerdere gemeenten omvat, voor het beheer en onderhoud van waterwegen, onderhoud van dijken en beheer van grondwater en ook de kosten van de waterzuivering. De hoogte van de belasting wordt per waterschap vastgesteld. Hierbij geldt dat het bedrag waarvoor je wordt aangeslagen afhankelijk is van de gezinsgrootte uitgaande van de registratie in de BasisPersoonsRegistratie.. Bij de gezinsgrootte wordt er net als bij de gemeentebelastingen met twee categorieën gewerkt: één- en meerpersoonshuishoudens (hierbij tellen alleen personen ouder dan 21 jaar mee).

Inning van deze lokale belastingen

Wie int de belastingen

De inning van lokale belastingen verschilt per gemeente. Zo zijn er gemeenten die zelf de lokale gemeente belasting innen, gemeenten die met andere gemeenten samenwerken in een samenwerkingsverband. Bij de waterschapsbelasting kan hetzelfde voorkomen. Daarnaast zijn er dan nog gemeenten en waterschappen waarbij de lokale en waterschapsbelasting afzonderlijk worden geïnd.

Hoe ontvang je de aanslag?

Afhankelijk van de manier waarop de gemeente en het waterschap de inning van lokale belastingen hebben ingericht (zie hierboven) ontvangt de ingezetene een kennisgeving van de Gemeente en/of het het Hoogheemraad- of Waterschap. Deze kennisgeving ontvangt de ingezeten per post of indien aangemeld bij Mijn Overheid via dit kanaal.

Wanneer

De kennisgeving wordt rond 1 maart van elk jaar opgestuurd.

Hoe te betalen

Er kan in 1 keer worden betaald of in termijnen. Indien er in één keer wordt betaald dan staat de uiterste datum waarvoor betaald dient te worden in de kennisgeving. Wordt er betaald in termijnen , meestal alleen mogelijk i.c.m. een automatische incasso, dan staat de betaaldatums op de kennisgeving. Het maximum aantal termijnen waarin betaald kan worden verschilt van gemeente tot gemeente.

Kwijtschelding

Welke belastingen komen in aanmerking voor kwijtschelding

In het algemeen kan voor alle opgelegde belastingen kwijtschelding worden aangevraagd op de hondenbelasting na. Hiervoor geldt afhankelijk van het besluit van de gemeente dat kwijtschelding niet, alleen voor de eerste of voor alle honden kan worden aangevraagd. Dit wordt bij de beoordeling van de aanvraag direct meegenomen. Op de lokale pagina staan de uitgangspunten die de gemeente hanteert beschreven.

Wanneer aanvragen

Kwijtschelding kan worden aangevraagd indien er sprake is van een laag inkomen en weinig tot geen vermogen. De criteria worden hieronder beschreven. De aanvraagtermijn voor kwijtschelding verschilt van gemeente tot gemeente en waterschap, en ook of dit met terugwerkende kracht naar voorgaande jaren kan. Is al een keer kwijtschelding aangevraagd dan wordt op basis van een inkomenstoets (o.b.v. informatie van belastingdienst/uitkeringsinstantie) nagegaan of voor het nieuwe jaar de kwijtschelding automatisch wordt toegekend of deze opnieuw dient te worden aangevraagd.

Criteria voor Kwijtschelding

De criteria voor kwijtschelding worden landelijk door de VNG en Unie van Waterschappen bepaald. Hierbij spelen inkomen, gezinssamenstelling en bezit van een auto een rol.

Inkomenstoets

Gezinsinkomen d.w.z. inkomen aanvrager, partner en evt. inwonendekostendeler(s) op of onder bijstandsniveau. Onderstaande tabel is een indicatie (prijspeil 2021) voor de inkomenstoets voor personen die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt.:

Gezinssituatie Kwijtschelding indien
1A (samenwonend/gehuwd) Gemiddelde maandinkomsten lager dan € 1477
1B (samenwonend/gehuwd AOW) Gemiddelde maandinkomsten lager dan € 1609
2A (alleenstaande ouder met kind jonger dan 18) Gemiddelde maandinkomsten lager dan € 1039
2B (alleenstaande ouder AOW met kind jonger dan18) Gemiddelde maandinkomsten lager dan € 1180
3A (alleenstaande) Gemiddelde maandinkomsten lager dan € 1039
3B (alleenstaande AOW) Gemiddelde maandinkomsten lager dan € 1180

bron: VNG

Let op... in de toetsing wordt evt. vakantiegeld buiten beschouwing gelaten. Is het inkomen dus incl. vakantiegeld corrigeer dit dan tijdens de aanvraag.

Vermogenstoets

Uitgegaan wordt van de volgende eisen wat betreft het vermogen:

Gezinssituatie
Aanvrager geboren vóór 01-01-1935
Partner geboren vóór 01-01-1935
Kwijtschelding indien:
Gehuwde/samenwonende(1) Ja Ja Saldo < € 6850 én rente < € 22
Nee Saldo < € 4450 én rente < € 13
Nee Ja
Saldo < € 4450 én rente < € 13
Nee Saldo < € 2200 én rente < € 6
Alleenstaande ouder (2)
Ja n.v.t. Saldo < € 4300 én rente < € 12

Nee n.v.t.
Saldo < € 2050 én rente < € 6
Alleenstaande (3)
Ja n.v.t.
Saldo < € 3950 én rente < € 11

Nee n.v.t.
Saldo < € 1675 én rente < € 5

bron: VNG!!Let op!!:bovenstaande bedragen gelden niet voor mensen die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt hebben. De inkomensnormbedragen voor gepensioneerden zijn i.h.a. hoger echter nog niet verwerkt in de tabellen.

Eigen Auto

Bezit van een auto jonger dan 9 jaar reden kan zijn voor afwijzing van de aanvraag kwijtschelding. Heeft de auto een waarde van minder dan € 2.269 dan is dat geen aanleiding om de kwijtschelding (als aan de ander voorwaarden wordt voldaan natuurlijk) te weigeren. Door de automatische toetsing kan het gebeuren dat hiermee geen rekening wordt gehouden. In dat geval is het handig contact op te nemen met de organisatie die de inning uitvoert (zie de lokale pagina's ondereen deze pagina)

Correcties op toetsing

Verder wordt rekening gehouden met de hoogte van de huur, premie ziektekostenverzekering etc. Wat dat betreft de toetsing lijkt deze vrij veel gemeen te hebben met de manier waarop de beslagvrije voetwordt bepaald.


Bezwaar afwijzen Kwijtschelding

Tegen een beslissing om de kwijtschelding niet toe te kennen bezwaar worden gemaakt. De termijn hiervoor verschilt van gemeente tot gemeente of waterschap . Wanneer de bezwaartermijn is verlopen en er alsnog bezwaar dient te worden gemaakt neem dan (telefonisch) contact op met de invorderende instantie of gemeente/waterschap. Meestal zijn er mogelijkheden om alsnog bezwaar te maken.

Betalingsregeling

Mocht kwijtschelding niet mogelijk zijn en zelfs de betaling in termijnen onmogelijk zijn dan kan ook een betalingsregeling worden getroffen (bijvoorbeeld in geval van onregelmatig inkomen met het perspectief dat er gedurende het jaar meer inkomen beschikbaar gaat komen). Verder kan via een beroep op Schuldhulpbemiddeling/WSNP de achterstand worden opgelost als er aanzienlijke achterstanden/schulden zijn.

Tips - Rekentools

  • Op deze website is een rekentool om snel te bepalen of je een kans maakt op kwijtschelding van lokale belastingen. Ook op de site Berekenuwrecht van het Nibud kan worden berekend of je in aanmerking komt voor kwijtschelding (kost iets meer tijd dan bij Leuker.nl)

De inningsorganisaties per gemeente