Vrij Te Laten Bedrag (VTLB)

Uit SchuldhulpHulp
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
15/05/2021: Door de wijziging per 1/1/2021 blijkt de VTLB berekening soms tot onbillijke uitkomsten te leiden. Per 1/5/2021 zijn daarom wijzigingen doorgevoerd om dit op te lossen (zie hier). Onderstaande pagina is geactualiseerd o.b.v. de nieuwe regels die gelden met terugwerkende kracht tot 1/1/2021.


Per 1 januari 2021 is een nieuwe rekenwijze van kracht geworden voor de beslagvrije voet. Informatie over de berekeningswijze tot 31 december 2020 is hier te vinden

Het vrij te laten bedrag is dat gedeelte van het inkomen dat schuldenaren krijgen om hun vaste lasten, huishoudelijke uitgaven mee te betalen als ze zijn toegelaten tot de Gemeentelijke Schuldhulpverlening of de rechter toelating tot de WSNP heeft uitgesproken (er is dus een regeling bereikt of afgedwongen door een rechterlijke uitspraak met de schuldeisers over het gedeeltelijke terugbetalen van de achterstand in WGS/WSNP trajecten).

Inleiding

Het vrij te laten bedrag wordt berekend aan de hand van de regels van de Recofa (VTLB rapport) (onderdeel van de raad voor de Rechtsbijstand). Het voert te ver om alle regels rondom het VTLB hier te behandelen. Vandaar dat we ons beperken tot de meest voorkomende punten waar je mee te maken kunt krijgen.

Waarom

Uitgangspunt in de schuldsanering is dat mensen moeten leven van een inkomen op 95% van het bestaansminimum (bijstandsniveau). Indien je bijstand hebt heb je recht op inkomensaanvullende toeslagen (denk aan huurtoeslag) of extra uitkering in geval van bijzondere uitgaven (bijvoorbeeld medische kosten die via de Bijzondere Bijstand worden vergoed). Indien je een inkomen hebt boven bijstandsniveau dan heb je geen of minder recht op bijvoorbeeld toeslagen en bij de berekening van het VTLB wordt hier rekening mee gehouden door middel van Nominale Correcties (hiermee wordt het VTLB verhoogd zodat een leefbaar bedrag om van te leven overblijft).

Voorbeeld (fictieve bedragen!)

Een gezin heeft een inkomen van € 2.500. Als gevolg van schulden worden ze toegelaten tot de schuldsanering. Uitgangspunt is dat ze in dit geval van ~ € 1.450 moeten leven. Echter, ze huren een huis van € 550 en ie kunnen ze i.h.a. niet betalen als ze van € 1.450 moeten leven. In dat geval wordt een fictieve huursubsidie toegekend van € 340 door het VTLB te verhogen met € 340 tot € 1.840. De afloscapaciteit wordt hierdoor dus niet € 1.000 maar € 660.


Een uitgebreider voorbeeld is hier te vinden.

Vrij Te Laten Bedrag

Hoe wordt het VTLB berekend?

Berekening

Uitgangspunt voor het VTLB is de beslagvrije voet. Dit bedrag wordt verhoogd met nominale correcties om te compenseren voor bijvoorbeeld:

 • inkomens verhogende uitkeringen waar o.b.v. het inkomen geen recht op is,
 • niet beïnvloedbare hoge woonlasten,
 • hoge medische kosten.

De lijst met mogelijke compensaties is lang en worden beschreven in het Vtlb-rapport van de Recova


Voorbeelden zijn:

 • Verhoging of verlaging i.v.m. hogere zorgverzekeringspremie dan waar in de beslagvrije voet (incl. fictieve zorgtoeslag)
 • Verhoging of verlaging i.v.m. hoge woonlasten (fictieve huursubsidie i.c.m. correctie hoge woonlasten),
 • Verhoging of verlaging i.v.m. het niet in aanmerking komen voor (een deel) van het Kindgebonden budget of kinderopvangtoeslag,
 • Verhoging i.v.m. de onmogelijkheid om gemeentebelastingen kwijtgescholden te krijgen
 • Verhogingi.v.m. reiskosten om inkomen te verwerven,
 • Verhoging i.v.m. noodzakelijke medische kosten
 • Verlaging indien er sprake is van woonlasten onder de normhuur (€ 237)
 • etc.

Rekentool

Er is een rekentool waarmee het VTLB automatisch berekend kan worden. Deze kan hier worden gedownload.

Herberekening

Ten minste elke zes maanden (of zoveel vaker als nodig is) wordt het VTLB opnieuw berekend en vastgesteld. Klanten die in de WSNP/WGS zijn ook verplicht om iedere wijziging in hun financiële huishouding te melden aan bewindvoerder/schuldhulpbemiddeling wat ook kan leiden tot hernieuwde vaststelling van het VTLB.

Bijzonderheden om rekening mee te houden:

Inkomen

Tot het inkomen wordt gerekend:

 • Het salaris,
 • De fiscale bijtelling van een auto vanaf het volgende kalenderjaar, d.w.z. het jaar volgend op het moment waarop de schuldregeling is ingegaan. Evt. kan worden besloten om de auto alleen nog zakelijk te gebruiken,
 • Onkostenvergoedingen zoals reiskosten, representatiekosten etc. Indien nodig moet dit dan wel weer worden gecorrigeerd in de nominale correcties. Alleen bij vrachtwagenchauffeurs geldt een afzonderlijke regeling voor de onkostenvergoeding,

Overige Inkomsten

Kinderbijslag en studiefinanciering van kinderen valt buiten het VTLB. Nominale correcties i.v.m. studiekosten zijn alleen in uitzonderlijke gevallen mogelijk.

Bijzonderheden om rekening mee te houden

Woonkosten en eigen huis:

Huurwoning

Als er hoge woonlasten zijn kunnen deze gecompenseerd worden door de VTLB te verhogen. Door de manier van rekenen binnen de Beslagvrije Voet vergt dit aandacht. De vuistregel die gehanteerd kan worden is dat het VTLB wordt verhoogd met de huurkosten boven de normhuur € 237,62. Omdat dit deels ook in de berekening van de Beslagvrije Voet plaats vindt dient 6 maanden na het berekenen van het VTLB een herberekening worden uitgevoerd.

Koopwoning

In geval van een koopwoning geldt dat alleen het bedrag aan rentebetaling na aftrek van teruggave belastingdienst in aanmerking kan komen voor compensatie. De aflossing van de hypotheek is geen woonlast. Als basis voor de berekening van de woonlasten kan worden gedaan alsof de betaling een huurwoning betrof m.a.w. mocht de woonlast hoger zijn dan de normhuur van € 237,62 dan kan hiervoor een nominale correctie worden opgevoerd. Daarnaast kunnen de kosten van onderhoud van het huis als nominale correctie woonkosten worden opgevoerd (0,049% van de WOZ-waarde).


Let op: Nu in veel huizen overwaarde zit is de kans groter dat schuldeisers (en niet aleen de hypotheekverstrekker) dit kapitaal willen gebruiken. In dat geval zal een minnelijke regeling misschien niet lukken en hangt het van de argumenten af die worden ingebracht bij de rechter in geval van een dwangakkoord.


Zorgverzekering

Premie Zorgverzekering

De Beslagvrije Voet houdt rekening met de premie van de zorgverzekering. Voor mensen op bijstandsniveau wordt deze hoge uitgave gecompenseerd door middel van de Zorgtoeslag en in de berekening van de Beslagvrije Voet wordt heir al rekening mee gehouden. Vandaar dat hier geen nominale correctie meer op nodig is.

Eigen Risico

Bij de bepaling van het VTLB vindt automatisch een nominale correctie (verhoging) van het VTLB plaats van het eigen risico (€ 32)Correctie betaling Lokale Belastingen

Indien de klant niet in aanmerking komt voor kwijtschelding van Lokale Belastingen (Gemeentebelastingen en Waterschapsheffingen) dient dit door middel van een correctie op het Vrij Te Laten Bedrag te worden gecompenseerd. Indien hier bij het bepalen van het Vrij Te Laten Bedrag geen rekening mee is gehouden (een veel voorkomende fout overigens) dan dient deze aanslag te worden betaald uit de boedel.