Financiële maatregelen m.b.t. inkomen i.v.m. het Corona virus

Uit SchuldhulpHulp
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

01/01/2021: De meeste ondersteuningsmaatregelen zijn per 1 oktober 2021 allemaal stopgezet. Deze pagina blijft bestaan voor het historisch archief.


28/05/2021: Alle steunmaatregelen zijn verlengd tot 1/10/2021 26/02/2021: Toegevoegd de TONK regeling. Klik hier 25/01/2021: Aanpassing TOZO 4: de vermogenstoets is geschrapt. Klik hier
15/10/2020: Aanpassing i.v.m. wijzigingen die per 1 oktober van toepassing zijn (TOZO 3/4 en NOW3). Klik hier
03/06/2020: Aanpassing i.v.m. wijzigingen die per 1 juni van toepassing zijn (TOZO alleen). Klik hier
03/06/2020: Toegevoegd verwijzing naar Coronacalculator VNO/NCW. Klik hier
25/03/2020: Toegevoegd link naar regeling die geldt voor TOZO
24/03/2020: Op basis van de huidige informatie is de regeling voor ZZP hieronder aangepast.
18/03/2020: Eerste versie. Voor de formele regelingen en hoe ze worden toegepast wordt aangeraden de publicaties van de overheid onderaan deze pagina te lezen.


Alle werkgevers hebben te maken met omzetverlies a.g.v. de Corona Crisis. De overheid heeft maatregelen genomen om dit omzetverlies te compenseren d.m.v. Regeling Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Deze vervangt de wet Werktijdverkorting (WTV), die was ingesteld als er tijdelijk geen werk was, en is ook van toepassing op die bedrijven die eerder gebruik hebben gemaakt van de WTV.Kortom, voor alle bedrijven die gebruik willen maken van een tegemoetkoming omzetverlies a.g.v. de Corona Crisis geldt één en dezelfde regeling: de NOW.

Voor mensen die als ZZP werken geldt een andere regeling. Basis voor hen is het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (BBZ)

Regeling Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Algemeen

Indien een werkgever gebruik maakt van NOW heeft dit geen effect meer op de WW-rechten van de medewerker bij het bedrijf. Deze blijven behouden. De tegemoetkoming geldt in eerste instantie voor drie maanden na aanvraag en kan met drie maanden worden verlengd. In totaal kan de werkgever dus 6 maanden van deze regeling gebruik maken.

Gevolgen voor medewerkers in loondienst

De gevolgen voor medewerkers in loondienst die werken bij bedrijven die gebruik maken van deze regeling zijn als volgt:

Medewerker met vast contract

De loonbetaling is gegarandeerd tot 100% en de werkgever kan via het UWV de kosten a.g.v. omzetverlies opvangen.

Medewerker met tijdelijk contract

De loonbetaling is gegarandeerd tot 100% en de werkgever kan via het UWV de kosten a.g.v. omzetverlies opvangen. Per einddatum contract valt de werknemer terug op de gebruikelijke sociale uitkeringen zoals WW of bijstand.

Flexwerkers (oproepkracht, 0 uren contract, pay rollers)

Voor flexwerkers blijft de bestaande verplichting van werkgevers om loon uit te betalen bestaan. In de toelichting in de regeling wordt niet ingegaan wat de basis voor het salaris is.

Uitzendkrachten

Uitzendkrachten zijn in dienst bij een uitzendbureau (de werkgever) en worden door een bedrijf ingeleend. Mocht een bedrijf gebruik maken van NOW en blijft het bedrijf de uitzendkracht inlenen dan kan het uitzendbureau gebruik maken van de NOW-regeling. In dat geval behoudt de uitzendkracht ook hetzelfde salaris. Stopt het bedrijf met het inlenen van uitzendkrachten dan geldt het volgende:

 • in geval van contract met uitzendbeding: het contract kan onmiddellijk worden beëindigd. In dat geval kan er gebruik worden gemaakt van sociale uitkeringen zoals WW en bijstand.
 • In geval van een tijdelijke contract: salarisbetaling vindt plaats tot einde contractdatum en hierna kan gebruik worden gemaakt van Sociale regelingen als WW en bijstand.
 • In geval van een vast contract: dan gelden de normale regels voor ontslag.

Overige aspecten

NOW heeft als doel Nederland draaiende te houden. Het betekent dus niet dat een werkgever die van de regeling gebruik maakt het personeel niet mag laten doorwerken. M.a.w. de verplichting tot doorwerken blijft i.h.a. bestaan. Een voorbeeld: werk je in een winkel die dicht is dan kun je misschien andere werkzaamheden uitvoeren zoals magazijn opruimen etc. In het algemeen geldt hierbij redelijkheid en billijkheid.NOW 3 (update 28/5/2021)

Feitelijk borduurt NOW 3 voort op NOW 1 en 2 en gaat deze regeling in op 1/10/2020. De verschillen zitten m.n. in de beperking van de ontslagbescherming van werknemers. Was er in NOW 1 en 2 nog een boete i.g.v. ontslag. In en die vervalt in NOW 3. Om dit te mitigeren gelden er wel insanningsvreplichtingen van werkgevers om medewerkers die ontslagen worden te begeleiden naar nieuw werk (omscholing etc. echter de pot geld die hiervoor beschikbaar is is beperkt). Als een werkgever van NOW 3 gebruik maakt blijven de kaders van NOW 1 en 2 wat betreft loonbetaling en WW van kracht.

Update 28/5/2021: De einddatum voor de NOW3 regeling is gewijzigd van 30/6/2021 naar 30/9/2021. Inhoudelijk is er geen wijziging.

Aandachtspunt flexwerkers

De ervaring leert dat ondanks de NOW regeling werkgevers het dienstverband van medewerkers met 0 uren contracten ontbinden of geen gebruik meer maken van de inzet van deze medewerkers. Door een wijziging in de wetgeving is er, indien deze medewerkers regelmatig gedurende drie maanden (in een periode van 6 maanden) hebben gewerkt, de schijn van een dienstverband. Effect is dat ook al wordt je niet opgeroepen het loon dient te worden doorbetaald of dat er in geval van einde dienstverband een (transitie)vergoeding wordt betaald vanwege de eenzijdige beëindiging van het dienstverband door de werkgever. Advies is om van geval tot geval juridische hulp in te schakelen om te bepalen of de werkgever juist heeft gehandeld.

ZZP - Regeling TOZO

TOZO Regeling 1/3/2020-30/5/2020

De regeling Tijdelijke OverbruggingsRegeling voor Ondernemers (TOZO) voor ZZP is gebaseerd op het besluit Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (BBZ) en wordt uitgevoerd door de gemeenten. De regels zijn duidelijk, hoe de gemeenten hier mee zullen omgaan wordt op 25/3 bekend. De voornaamste punten uit de regeling zijn:

 • De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum,
 • De regeling is van toepassing tot 1 juni en kan met terugwerkende kracht tot 1 maart worden aangevraagd,
 • In verband met snelheid vindt er geen toetsing plaats op levensvatbaarheid van het bedrijf van de ZZP,
 • Binnen 4 weken na aanvraag en met terugwerkende kracht wordt er voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt,
 • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van de huishoudssamenstelling en bedraagt maximaal ca. € 1500 per maand (netto),
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt ‘om niet’ verstrekt; de ondernemer weet dus zeker dat deze niet later terugbetaald hoeft te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.

Vereisten om in aanmerking te komen zijn:

 • gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
 • woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
 • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
 • voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • is vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
 • woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

TOZO 2 Regeling 1/6/2020-30/9/2020

De regeling borduurt voort op de TOZO die tussen 1 maart en 30 mei van toepassing was. (Hierna te noemen TOZO1). Werd er gebruik gemaakt van de TOZO 1 dan kan men een verkorte aanvraag indienen bij de gemeente, anders geldt de 'normale' procedure voor aanvragen vergelijkbaar aan TOZO1. Wil men in aanmerking komen voor TOZO 2 dan dient sowieso een aanvraag te worden ingediend. Omdat de regeling pas kort voor 1 juni is vastgesteld kan het even duren voordat een aanvraag voor TOZO 2 kan worden aangevraagd.

Overlap periode TOZO 1 en TOZO 2

TOZO 2 geldt dus tussen 1/6/2020 en 30/9/2020. Als er gedurende deze periode nog wordt uitgekeerd i.v.m. TOZO 1 dan kan TOZO 2 alleen over de resterende periode tot 30/9 worden aangevraagd.


Verschil TOZO 1 en 2

In tegenstelling tot TOZO 1 wordt in TOZO 2 rekening gehouden met het inkomen van de partner. Is dit inkomen hoger dan het sociaal minimum (~ € 1.500 voor een meerpersoonshuishouden) dan kan er geen aanspraak worden gemaakt op een uitkering op basis van TOZO 2. Is het inkomen van de partner onder het sociaal minimum dan wordt het inkomen aangevuld tot het sociaal minimum.

Bij de invoering van TOZO 1 werd uitgegaan van een marginale toets om zo snelheid in het aanvraag proces te krijgen. Bij TOZO 2 wordt de informatieplicht aan de Gemeente door de aanvrager uitgebreid. Zo is bijvoorbeeld in de regeling opgenomen dat de aanvrager inzicht moet geven in zijn inkomsten. Wordt dit niet of onjuist gedaan dan kan het uitgekeerde bedrag verhoogd met een boete worden teruggevraagd.

Verder (zie hieronder) is de mogelijkheid tot lening voor bedrijfskapitaal verlengd over de looptijd van TOZO 2.


Tozo 3 en 4 (1/10/2020-1/4 resp. 1/10/2021)

De Tozo 3 en 4 regeling borduren voort op de Tozo 1 en 2. Je zult deze opnieuw moeten aanvragen en mocht je gebruik maken van TOZO 2 dan geldt een verkorte procedure. TOZO 3 kan tot 1 december 2020 met terugwerkende kracht (tot 1 oktober 2020) worden aangevraagd, daarna kan dit niet meer. Daarna geldt dat een terugwerkende kracht van 1 maand d.w.z. dat je op 1 maart TOZO kan aanvragen vanaf 1 februari, op 1 april vanaf 1 maart etc. Verder gelden feitelijk de regelingen zoals in TOZO 2. Dat wil zeggen er wordt gekeken naar gezinsinkomen (m.a.w. ook het inkomen van de partner) en evt. wijzigingen in het inkomen (t.o.v. het bij de aanvraag aangegeven verwachte inkomen) gedurende deze periode dien je door te geven. De eerder aangekondigde toetsing op Vermogen in TOZO 4 is komen te vervallen.


Update 28-05-2021:Tozo 4 blijft van kracht tot 1/10/2021

TONK (1/1/2021-1/10/2021)

De Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld voor huishoudens:

 • met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen als gevolg van het coronavirus
 • die daardoor noodzakelijke kosten zoals woonlasten niet meer kunnen betalen, ook niet uit het privévermogen,
 • en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende uitkomst bieden.

Voorbeelden zijn:

 • werknemers die hun baan verliezen en geen recht (meer) hebben op een uitkering
 • zelfstandigen die opdrachten door de coronamaatregelen zien verdwijnen en geen of onvoldoende aanspraak op de Tozo kunnen maken
 • burgers met een uitkering door de coronacrisis sinds 2020 (WW, Bijstand of Tozo), maar waarvoor de uitkering onvoldoende is om de vaste lasten te betalen

TONK werkt met terugwerkende kracht van 1 januari 2021 tot 1 oktober 2021.


Voorwaarden:

 • De focus ligt op woonlasten zoals huur, aflossing hypotheek, hypotheekrente, kosten voor energie en water en gemeentelijke belastingen. Vergoeding voor andere noodzakelijke kosten is soms ook mogelijk.
 • Er moet sprake zijn van onvoorziene en onvermijdelijke terugval door de coronacrisis in het inkomen en naar draagkracht (verhouding tussen inkomen en noodzakelijke kosten).
 • TONK is bedoeld voor mensen ouder dan 18 jaar.
 • Het eigen vermogen moet onder de vermogensgrens liggen die de gemeente kan vaststellen.
 • De gemeente kan maximumvergoedingen hanteren
 • TONK is een onbelaste uitkering, dus geen inkomen. De vergoeding kan ook als lening worden verstrekt.

Update 28-05-2021:TONK blijft van kracht tot 1/10/2021Uitvoering per Gemeente
Kijk hier voor de uitvoering in jouw gemeente: (wordt ingevuld na de vaststelling door de gemeente)

Overige maatregelen tbv ZZP

 • Verder kan een beroep worden gedaan voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,- incl. aanvullende maatregelen i.v.m. terugbetaling en in een aantal gevallen. Deze regeling is per 1/6/2020 gewijzigd dat hier geen gebruik van kan worden gemaakt indien de ZZP Faillisement of Surseance van betaling heeft aangevraagd. Ook kan gedurende looptijd van zowel TOZO1, 2, 3 en 4 maximaal en tot een totaal € 10.157 over de looptijd van deze regelingen worden geleend. Let op: er vindt wel een toetsing plaats of er omzetverlies is en dit een gevolg is van de maatregelen i.v.m. het tegengaan van de verspreiding van het virus.Update
 • Verder kan uitstel van betaling worden aangevraagd bij de belastingdienst i.v.m. belastingafdrachten.

Update 28-05-2021:De terugbetalingstermijn van de lening is gewijzigd. Hiermee dient uiterlijk 1/1/2022 te worden gestart en de duur van de terugbetalingstermijn is gewijzigd van 42 naar 60 maanden.

Tools

VNO/NCW heeft een website ontwikkeld waar kan worden bepaald van welke regelingen gebruik kan worden gemaakt. Deze is hier te vinden. Een uitgebreidere tools is die van de rijksoverheid die op deze pagina is te vinden.

Bronnen

NOW:

NOW:

NOW:

NOW:

ZZP-TOZO

ZZP-TOZO

ZZP-TOZO

ZZP-TOZO

ZZP-TOZO2

ZZP-TOZO2

ZZP-TOZO2

ZZP-TOZO2

ZZP-TOZO3 en 4

ZZP-TOZO3 en 4

ZZP-TOZO3 en 4

ZZP-TOZO3 en 4

ZZP-TONK

ZZP-TONK

ZZP-TONK

ZZP-TONK