DUO/Studiefinanciering

Uit SchuldhulpHulp
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Als je ouder dan 18 bent, vervalt de kinderbijslag en krijg je een vergoeding voor de kosten van school/levensonderhoud door middel van Studiefinanciering. Dit is een tegemoetkoming in de kosten van school/studie en wordt uitgevoerd door DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

Wijzigingen van de studiefinanciering in 2023Zie dit overzicht.
   -  Opnieuw een basisbeurs voor hoger onderwijs (gift bij diploma binnen 10 jaar).
   -  Extra geld voor uitwonende studenten en scholieren in 2023-2024.
   -  Voor hbo en universiteit een aanvullende beurs, ook met hoger ouderinkomen
   -  Onbeperkt bijverdienen naast de studiefinanciering (geen bijverdiengrens meer).
   -  Tegemoetkoming gemiste basisbeurs voor hbo of universiteit van 2015 tot 2023.
   -  Nu geld i.p.v. studievoucher in hoger onderwijs.
   - 1 jaar langer basisbeurs op hbo of universiteit bij functiebeperking.
   -  Ook mbo-studenten mogen 35 jaar doen over terugbetalen studieschuld.
   -  Na mbo een hbo-studie: geen terugbetaling beurs en OV bij stoppen binnen 1 jaar.

.

Studiefinanciering per schoolsoort

Er zijn twee vormen van Studiefinanciering:

 • Studiefinanciering als je naar het MBO, HBO of Universiteit gaat
 • Tegemoetkoming scholieren als je naar het VMBO, HAVO of VWO gaat

In onderstaand schema wordt aangegeven waar je recht op hebt en wat een gift of lening is.


VMBO, HAVO, VWO MBO 1/2 MBO 3/4 HBO Universiteit
Tegemoetkoming scholieren Gift

Aanvullende toeslagen afhankelijk schoolsoort

Basisbeurs/


Prestatiebeurs


Altijd gift Gift mits binnen 10 jaar diploma Geen1 Geen1
Reisproduct2


x x x x
Aanvullende beurs


bij laag inkomen ouder (er wordt naar het inkomen van beide natuurlijke ouders gekeken!)

(kan gift worden mits binnen 10 jaar diploma)

Lening


x x x x
Collegegeldkrediet
x x

1)In geval van studiefinanciering die is gestart voor 1 september 2015 is de basisbeurs een gift, mits de opleiding binnen 10 jaar succesvol wordt afgerond.
Hier wordt in dit artikel verder geen rekening mee gehouden. Voor meer informatie over deze regeling kun je hierterecht.
2) Het reisproduct is een gift, als je binnen 10 jaar het diploma haalt. Anders wordt het omgezet in een lening.

Hoogte van de Studiefinanciering

De hoogte en toekenning van studiefinanciering is dus afhankelijk van nogal wat factoren. Als voorbeeld:

 • De woonsituatie (thuis of uitwonend)
 • Leeftijd
 • Nationaliteit
 • Het soort onderwijs
 • De hoogte van het inkomen van de ouders met betrekking tot de aard van de financiering (gift of lening)
 • etcetera

Op deze pagina kan worden bepaald waar je recht op hebt.


Terugbetalen van de studielening

Terugbetaling van de schuld start op 1 januari twee jaar na het beëindigen van de studie. De periode van terugbetaling is afhankelijk van:

 • de hoogte van de schuld
 • de hoogte van het inkomen
 • het jaar waarin je studiefinanciering is gestart

Op deze pagina kun je zelf bepalen onder welke regeling je valt en kun je ook een rekenhulp vinden, waarmee je de hoogte van het terug te betalen bedrag per maand kunt bepalen.

Pauzeren terugbetaling

Op verzoek kan bij DUO worden gevraagd om de terugbetaling van de studieschuld te pauzeren. Dit kan gedurende de looptijd van de terugbetalingsperiode (15 of 35 jaar) gedurende 60 maanden. Dit hoeft geen aaneengesloten termijn te zijn, de aflossingsvrije periode kan ook in delen worden opgenomen.

Kwijtschelding

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om de aanvullende beurs kwijtgescholden te krijgen. Dat wordt op deze pagina uitgelegd.
Bij overlijden wordt de volledige studieschuld kwijtgescholden. Deze zal niet worden verhaald op de erfgenamen.

Achterstand bij het terugbetalen

Algemene informatie over wat DUO doet bij achterstanden en de mogelijkheden van een regeling vind je hier . DUO hanteert de gebruikelijke incassoprocedure in geval van achterstanden. Dat wil zeggen: je ontvangt een bericht over de oorzaak van de achterstand, een betalingsverzoek, een herinnering, een aanmaning. Wordt hier niet op gereageerd, dan wordt de achterstand overgedragen aan het CJIB dat de invordering overneemt en eventueel overdraagt aan een deurwaarder. Als je bij DUO hebt ingesteld dat je alleen digitaal informatie wilt ontvangen, dan krijg je al deze berichten in je account van DUO. Alleen als je hebt aangegeven per post info te willen ontvangen, dan ontvang je brieven in de bus.

Zo lang de schuld nog bij DUO zit, kan met DUO een betalingsregeling worden getroffen (tel. 0505997755). Zorg dat je het BSN bij de hand hebt.

Schuldsanering en studieschuld

Een studieschuld kan niet worden ingebracht bij schuldsanering. De terugbetalingsverplichting blijft ook tijdens en na de schuldsanering bestaan.
Maar achterstallige termijnen, OV-boetes en lesgeldschulden kunnen wel worden ingebracht in de sanering. De overige verplichtingen als gevolg van te veel ontvangen studiefinanciering of toekomstige termijnen blijven gewoon bestaan. Wel kan door de schuldhulpverlener aan DUO worden gevraagd om uitstel van betaling en/of verlaging van het termijnbedrag gedurende de stabilisatiefase. Gedurende de sanering wordt de aflossing van de studieschuld stopgezet.

Tips

 • Als je je studie stopt, meld je dan af bij DUO. Daardoor stopt de studiefinanciering en vooral... reis niet meer, want het reisproduct stopt per de eerste van de maand waarin je je afmeldt (om die reden kan het soms beter zijn je per de eerste van de volgende maand af te melden). Vergeet daarnaast niet om het reisproduct van je OV-chipkaart te halen. Dat kan bij iedere OV-oplaadlautomaat. Uitleg hierover kun je hier vinden.
 • Inloggen op Mijn DUO kan op deze pagina.
 • Nadere uitleg i.g.v. schulden op dit webinar van DUOSchulden bij DUO (royalcast.com)