Beslagvrije voet tot 1/1/2021

Uit SchuldhulpHulp
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Per 1/1/2021 is er een nieuwe methode ingevoerd voor het bepalen van de beslagvrije voet. Mensen bij wie in 2020 of eerder te maken hebben gekregen met een beslag op het inkomen vallen, zolang de beslagvrije voet niet is herberekend, onder de regeling die tot 1/1/2021 gold. Hieronder wordt deze regeling uitgelegd.

Werkwijze voor 1/1/2021

Inleiding

De beslagvrije voet is dat gedeelte van het inkomen waar geen beslag op mag worden gelegd. Deurwaarders, Belastingdienst en CJIB dienen hier rekening mee te houden. De beslagvrije voet lijkt qua techniek veel op het vrij te laten bedrag(VTLB) echter verschilt op de volgende punten:

  • Beslag wordt gebruikt door of namens (een) crediteur(en), VTLB wordt gebruikt in de schuldbemiddeling/-sanering
  • Beslag kent minder correctiefactoren dan VTLB

Uitleg

In Nederland is afgesproken dat iedere burger recht heeft op een minimaal inkomen. Deze is bepaald op 90% van de norm van de participatiewet. De hoogte van deze uitkering is afhankelijk van de samenlevingsvorm, leeftijd etc. Voor meer informatie en details klik hier. Als beslag wordt gelegd dient de beslaglegger (deurwaarder, belastingdienst, CJIB) met dit uitgangspunt rekening te houden. Zij zullen daarom in geval dat de rechter een vordering heeft toegewezen bij de crediteur het inkomen opvragen zodat kan worden bepaald hoe hoog het bedrag van hetbeslag(het gedeelte dat mag worden ingehouden op het loon/bankrekening) mag zijn. Echter de overheid heeft een aantal inkomensverhogende maatregelen genomen voor mensen met een laag inkomen (denk aan Huur-/ZorgToeslag of kwijtschelding van (Gemeente)Belastingen). Hiervoor komen mensen met een hoger inkomen niet in aanmerking ondanks dat ze door het beslag wel op het Participatiewet-inkomen zitten. Vandaar dat er bij een berekening van de beslagvrije voet correcties worden doorgevoerd alsof er wel sprake is van deze inkomensverhogende maatregelen.

Berekeningswijze

In geval van een beslag door een deurwaarder

De berekeningswijze van de beslagvrije voet is technisch van aard. Vandaar dat er op Internet calculators bestaan (klik hier) om deze te berekenen. Onderstaand voorbeeld probeert de berekeningswijze (zonder in te gaan op alle details) duidelijk te maken:


Beslagvrijevoet.jpg

In dit geval kan de crediteur dus per maand 90% van de participatiewet + aanvullende toeslagen i.v.m. ziektekostenpremie en woonlasten besteden om van te leven en vaste lasten te betalen. Op alles wat de crediteur meer verdient wordt beslag gelegd en kan worden gebruikt om de achterstand/schuld (plus incassokosten) te betalen. Vakantiegeld is een extra inkomen in de maand van uitbetaling en zal zoals in het geval in de tekening in het algemeen niet aan de schuldenaar maar aan de beslaglegger worden uitbetaald.

Hoewel niet helemaal hetzelfde is er dit rekenvoorbeeld waarin de samenhang wordt uitgelegd tussen inkomen, beslagvrije voet en de toeslagen.


Eën aandachtspunt: het voorbeeld betreft de systematiek gebaseerd op het Vrij te laten bedrag, de correcties bij beslagvrije voet zijn beperkt tot inkomen, woonlasten en zorgpremie.In geval van een beslag door de belastingdienst

Door de herziening van het bepalen van de beslagvrije voet is nog onduidelijk hoe de belastingdienst hier mee om gaat.

Rekentool

Om de hoogte van de beslagvrije voet te bepalen kan gebruik worden gemaakt van deze Rekentool van de rijksoverheid.

Bijzonderheden/Tips en Tricks

Te hoog loonbeslag/bankbeslag en samenloop van beslagen

Een deurwaarder zal voordat hij beslag legt bij de schuldenaar altijd informeren naar de hoogte van het inkomen, woonlasten en zorgpremie. Geeft de schuldenaar dit niet op dan bepaalt de deurwaarder zelf de hoogte van het beslag. Dit kan worden teruggedraaid (en meestal met terugwerkende kracht) door informatie over het inkomen te geven. In geval van een samenloop van meerdere beslagen geldt hetzelfde en kan er ook nooit een hoger beslag worden opgelegd dan het het Inkomen -/- Beslagvrije voet. Deurwaarders krijgen dan elk naar rato van de vordering uitbetaald en hebben ze teveel ingehouden dan zullen dat ook (ten dele) moeten terugbetalen.

Eigen Huis/Koophuis

In een eigen huis (ook al zit hier een hypotheek op) kan ook beslag worden gelegd als hier (over)waarde in zit en dit kan evt. zelfs leiden tot gedwongen verkoop (zelfs door de hypotheekhouder die het recht heeft om i.g.v. beslag, ook al is ze niet de beslaglegger, over te gaan tot verkoop). Een advocaat inschakelen en bezwaar maken kan helpen echter de kans bestaat dat de rechter ondanks deze hulp akkoord gaat met verkoop. Een beroep op Gemeentelijke Schuldhulpverlening kan dan soelaas bieden, zeker als het beslag langer dan ten minste 30 maanden duurt. Verder dient er rekening mee te worden gehouden dat bij de betaling van het hypotheekbedrag meestal ook een deel van het bedrag bestemd is voor aflossing van de hypotheeklening. Dit wordt gezien als kapitaalopbouw voor de crediteur en kan daarom niet worden meegnomen in de bepaling van de woonlasten.

Meerder inkomens

Als er meerdere inkomens zijn kan er een inkomen worden verzwegen. Het opgeven van inkomen wordt ten slotte gedaan door de schuldenaar. Mocht naderhand de deurwaarder hier achter komen dan bestaat de kans dat te weinig ontvangen beslag alsnog wordt opgeëist.

Duur van het beslag

Als de beslaglegging langer dan ten minste 36 maanden gaat duren is er mogelijk sprake van een problematische schuld. In dat geval is het advies om na te gaan of gebruik kan worden gemaakt van de bescherming van de Gemeentelijke Schuldhulpverlening. De achterstand/schuld wordt dan in 36 maanden gesaneerd waarna de crediteur vrij van schulden en achterstanden is. Bovendien wordt dan gerekend met het Vrij Te Laten Bedrag dat in het algemeen meer geld oplevert om van te leven dan het bedrag dat wordt berekend op grond van de Beslagvrije voet.

Bezwaar tegen de hoogte van de Beslagvrije voet

Is een crediteur het niet eens met de hoogte van de beslagvrije voet dan kan hij bij de deurwaarder bezwaar maken. Een voorbeeldbrief hiervoor staat op de site van het Juridisch Loket

Meer informatie

De Beslagvrije Voet is omgeven met veel meer regels dan hier beschreven. Veel informatie is bij collega hulpverleners, coördinatoren of op het Internet te vinden. Voor meer informatie kun je ook terecht op de site van Schuldinfo.nl.